Esteellisyyskysymykset teknisellä toimialalla

Esteellisyyssäännökset konkretisoivat hallinnon puolueettomuusvaatimusta. Asian käsittelyyn osallistuvalla ei saa olla sellaista suhdetta asiaan tai asianosaisiin, että se vaarantaisi käsittelyn puolueettomuutta. Esteellisyyssäännöksillä turvataan hallinnon julkista luotettavuutta ns. suuren yleisön silmissä.

Hallintolaissa on yleisesti hallinnossa sovellettavat esteellisyyssäännökset. Ne koskevat kaikkia riippumatta siitä, ovatko he virka- tai työsuhteisia sekä myös luottamushenkilöitä. Lähinnä vain valtuutettuja koskevat omat lievemmät esteellisyyssäännökset. Ne ulottuvat koko ns. hallintoasian käsittelyyn, eli ei vain päätöksentekoon vaan myös asian valmisteluvaiheisiin.

Seuraavaksi esitetään kymmenkunta yleistä piirrettä esteellisyyssäännösten soveltamisessa ja tulkinnassa, jotka korostuvat kuntien teknisellä toimialalla.

Ensinnäkin teknisellä toimialalla on kyse huomattavista varallisuusintresseistä. Maan omistamisen ja sen käyttöön liittyvät kysymykset ovat keskeisiä sekä yleistä hyvinvointia tuovina että yksilön oman varallisuusaseman näkökulmasta. Kuntien teknisellä toimialalla esteellisyyssäännöksillä on erityinen merkitys turvaamassa toiminnan ja päätöksenteon julkista luotettavuutta.

Toiseksi esteellisyyssäännösten soveltamista teknisellä toimialalla vaikeuttaa intressijääviyden oma tulkinnanvaraisuus yhtyneenä teknisen toimialan luonteeseen. Kaavoittamisella, rakentamisella ja infrastruktuurin ylläpidolla on välillisyysasteeltaan erilaisia vaikutuksia alueella oleskeleville ja toimiville. Milloin tehtävillä ratkaisuilla on sellaisia niin välittömiä, konkreettisia, merkittäviä ja odotettavissa olevia vaikutuksia joillekin tahoille, että kyse on intressijääviydestä, on monitulkintainen kysymys. Vaikutuksia on yleensä moniin, joten esteellisyyden syntyminen edellyttää vaikutuksilta erityistä konkreettisuutta.

Kolmantena todettakoon, että kun erityisten esteellisyysperusteiden intressijäävi on jo monitulkintainen, niin usein tulee tulkittavaksi vielä yleislauseke, eli jos luottamus puolueettomuuteen muusta erityisestä syystä vaarantuu. Vaikutusketjut ovat monipolvisia.

Neljänneksi usein henkilön hakeutuminen teknisen toimialan palvelukseen on seurausta siitä, että myös sukulais- ja tuttavapiirissä on saman ammattialan edustajia. Kiinnostus on voinut tulla jo lapsuudesta. Näin teknisen toimialan henkilöllä itsellään on usein moninaisia liittymiä muihin samalla sektorilla toimiviin. Sukulaisuussuhteiden kautta tuleville sidonnaisuuksille ei voi luonnollisestikaan mitään, mutta ne tulee ottaa huomioon siinä, että on tietoinen niiden merkityksestä esteellisyyssäännösten soveltamisen näkökulmasta.

Viidenneksi erilainen verkostuminen saa aikaa tuttavuussuhteita. Teknisellä toimialalla voi syntyä pitkäaikaisia kontakteja henkilöihin, jotka toimivat sellaisten yksityisten yritysten palveluksessa, joilta ostetaan erityyppisiä palveluja. Työn kautta muodostuvat pitkäaikaisetkaan tuttavuussuhteet eivät aiheuta esteellisyyttä. Ystävyyssuhteen kautta yleislauseke voi kuitenkin tulla kysymykseen.

Kuudenneksi teknisen toimialan tehtäviin kuuluu moninaisia päätöksentekoa edeltäviä vaiheita, joita myös esteellisyyssäännökset koskevat. Ne tulevat huomioon otettavaksi myös tarkastustoiminnassa.

Seitsemäntenä näkökohtana voidaan todeta, että hankintatoiminnan yhteydessä kunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat velvollisia soveltamaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä, mutta valitustilanteissa markkinaoikeus tarkastelee tilannetta sen perusteella, onko hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia kohdeltu tasapuolisesta ja syrjimättömästi.

Kahdeksanneksi esteellisyyssäännökset eivät ole ainoa keino turvata puolueettomuutta ja julkista luotettavuutta hallinnossa, vaan tähän pyritään myös virkamiesten sivutoimilupien ja luottamushenkilöiden kelpoisuuden sääntelyllä.  Virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Tämä rajoittaa teknisen toimialan virkamiesten toimintaa alan yritystoiminnassa.

Yhdeksäntenä piirteenä pitää erottaa hankkeiden valmisteluvaiheessa toisistaan intressiryhmien osallistuminen asian selvittämiseen, ulkopuolinen selvitystyö sekä erilainen ohjausryhmätyöskentely, joita esteellisyyssäännösten ei ole katsottu koskevan, kunnan työntekijöiden tekemästä omasta valmistelusta, jota esteellisyyssäännökset koskevat.

Kymmenentenä piirteenä erityisesti kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei esteellisiä henkilöitä ole hallintoasian käsittelyssä mukana. Tämä on sellainen laillisuusperuste valituksessa, jonka seurauksena hallinto-oikeus voi kumota päätöksen, mistä aiheutuu taas viivästymisiä muuten lain- ja tarkoituksenmukaisesti ratkaistussa asiassa. Ja vaikka päätöstä ei kumottaisikaan, väitteet esteellisyydestä ja epäasianmukaisista sidonnaisuuksista saavat aikaan ikävän julkisuuskuvan asialle.


Kirjoittaja on Lapin yliopiston hallinto-oikeuden professori OTT, FT, VT Kirsi Kuusikko, joka toimii kouluttajana Hallintoakatemian 1.10.2021 klo 12-14 järjestettävässä Esteellisyys teknisellä toimialalla -etäkoulutuksessa.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi millaisia erilaisia esteellisyystilanteita luottamushenkilöille ja kunnan teknisen toimialan henkilöstölle tulee tyypillisesti eteen. Etäkoulutus vastaa kysymyksiin siitä, mitä tulisi tehdä, jos epäilee olevansa esteellinen ja miten esteellisyys merkitään pöytäkirjaan. Ilmoittautumaan pääset täältä.

LUE MYÖS