Hallintoakatemian verkostoesittelyt: Najat Ouakrim-Soivio

Olen koulutukseltaan kasvatustieteiden tohtori ja filosofian lisensiaatti. Väittelin vuonna 2013 perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien toimivuudesta. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 olen työskennellyt tutkijatohtorina ja elokuusta 2020 alkaen yliopistonlehtorina. Arviointiin liittyvissä tutkimuksissa olen käsitellyt muun muassa yleissivistävän koulutuksen arviointia niin oppilaiden, koulujen kuin koulutusjärjestelmän kannalta. Tutkijana olen erityisen kiinnostunut siitä, kuinka tasa-arvoinen ja yhdenvertainen suomalainen koulutusjärjestelmä on. Viime vuosina olen tutkinut myös digitaalisen portfolion käyttöä varhaiskasvatuksen toiminnan arvioinnissa ja lukiolaisten käsityksiä heidän omista arviointitaidoistaan.  Olen Turun yliopiston kasvatustieteen dosentti, erityisalanaan oppimisen ja osaamisen arviointi ja Helsingin yliopiston dosentti historiallis-yhteiskuntatiedollisessa kasvatuksessa.

Olen osallistunut koko 2000-luvun ajan niin perusopetuksen kuin lukiokulutuksen opetussuunnitelman perusteiden laadintaan ja arvioinnin kehittämiseen. Olen toiminut myös kutsuttuna asiantuntijana vuonna 2018 alkaneessa perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistuksessa, jossa täsmennettiin arviointi normeja ja laadittiin päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin oppiaineisiin. Kyseiset kriteerit otetaan käyttöön valtakunnallisesti syksystä 2021 alkaen.

Olen toiminut vuodesta 2016 alkaen opetushenkilöstön täydennyskouluttajana. Hallintoakatemian kanssa olen tehnyt koulutusyhteistyötä vuodesta 2020. Koulutan pääsääntöisesti arvioinnista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstöä. Aiemmat työtehtäväni opettajana, rehtorina, virkamiehenä ja opettajakouluttajana antavat minulle kiinnekohtia siihen, mihin kaikkeen opetushenkilöstön ammatillista arviointiosaamista tarvitaan. Koulutusten lisäksi olen ollut tuottamassa arvioinnin verkkokursseja, videoita, podcasteja ja Arvioinnin työvälineen, jolle myönnettiin elokuussa 2020 Suomen Arviointiyhdistyksen kunniamaininta.

Aiheesta lisää: www.arviointi.fi

Najat Ouakrim-Soivio

LUE MYÖS