Hyvä hallinnon ja julkisuusperiaatteen toteutumisen haasteita sosiaalitoimessa

Hyvä hallinto, hyvä valmistelu ja avoimuuden ja julkisuusperiaatteen toteuttaminen julkisen hallinnon kaikilla osa-alueilla on tärkeää. Sosiaalitoimessa käsitellään monesti hyvin syvälle ihmisen elämään ja jopa tulevaisuuteenkin vaikuttavia asioita ja tätä myötä hyvän hallinnon ja oikeusturvan merkitys korostuu.

Oikeusasiamiehen vuosikertomuksessa kohdassa sosiaalihuolto todetaan seuraavaa (s. 211-212) ” Hyvään hallintoon liittyvissä ratkaisuissa aiheina olivat julkisuusperiaatteen toteutuminen, salassa pidettävien asioiden käsittely, hallintomenettely ja hyvän hallinnon periaatteiden noudattaminen asioiden käsittelyssä ja viranomaiselle kuuluvan neuvonta- ja selvitysvelvollisuuden toteutuminen. Sosiaalihuollon asiaryhmä on ollut useana vuonna suurin asiaryhmä oikeusasiamiehen toiminnassa. Kantelujen määrä on viime vuosina kasvanut. Kanteluista on lisäksi havaittavissa, että palveluiden käyttäjät ovat usein tietoisia oikeuksistaan ja viranomaisen velvollisuuksista. Toisaalta sosiaalihuollon asiakkaat saattavat turvautua kanteluun silloinkin, kun heidän tulisi ensisijaisesti käyttää lainmukaisia muutoksenhakukeinoja. Toimenpideratkaisuissa kiinnitettiin huomiota viranomaisen tai muun valvottavan virheellisen menettelyn lisäksi valvottavan korjaaviin toimenpiteisiin. Ratkaisuilla ohjattiin entistä useammin valvottavaa viranomaista hyvään ja lainmukaiseen menettelyyn.”

Myös ratkaisujen kautta on kiinnostava katsoa, miten toimintaa voisi ja tulisi tehostaa:

OKV/502/1/2017: Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan sosiaalitoimen huomiota hallintolain säännöksiin neuvonnan antamisesta, asioiden viivytyksettömästä käsittelystä ja huolellisuudesta virkatehtävien hoidossa.

Kantelija oli yrittänyt järjestää edustamansa alaikäisen turvapaikanhakijan yksityistä sijoitusta luokseen. Turvapaikanhakijan yksityinen sijoitus kantelijan luokse edellytti uuden edustajan määräämistä tälle, ja kunnan sosiaalitoimi oli neuvonut kantelijaa tekemään käräjäoikeudelle hakemuksen uuden edustajan määräämiseksi. Kuitenkin kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaan lapsen oleskelukunnan sosiaalitoimen tulee tehdä kyseinen hakemus.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kantelijalle annettu neuvonta vaikutti olleen virheellistä tai vähintäänkin epätäsmällistä. Sosiaalitoimessa ei siten ollut menetelty hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla ja riittävän huolellisesti. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi hyvään hallintoon kuuluvan, että viranomaisen antamat tiedot ovat oikeita ja ohjeet selkeitä ja täsmällisiä. Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti eli muun muassa huolellisesti.

Kantelussa arvosteltiin myös yksityisen sijoituksen prosessin pitkää, lähes vuoden kestoa. Edustajan määräämisen viivästymiseen oli vaikuttanut kantelijalle annetun virheellisen tai epätäsmällisen ohjauksen lisäksi ilmeisesti myös sosiaalityöntekijän vaihtuminen ja siitä johtuneet katkokset tiedonkulussa. Turvapaikanhakijan palvelutarpeen arvioinnin päättymistä koskevan päätöksen toimittaminen oli viivästynyt useita kuukausia.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että kunnan sosiaalitoimi ei ollut menetellyt yksityisen sijoituksen selvitysprosessissa ja asian etenemisestä tiedottamisessa kaikilta osin hallintolain edellyttämällä tavalla. Asiassa ei ollut toimittu myöskään virkatehtävien hoidon edellyttämällä huolellisuudella.

OKV/1273/1/2010: Kantelija oli pyytänyt sosiaalityöntekijältä lastensuojeluun liittyviä asiakirjoja useaan kertaan eli 21.6.2010, 28.7.2010 ja 18.9.2010. Asiakirjat oli toimitettu kantelijalle 27.9.2010.  Sosiaalityöntekijä ei selvityksensä mukaan ollut vastannut mihinkään kantelijan  asiakirjapyynnöistä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain  säännösten mukaan kantelijan asiakirjapyynnön perusteella asiakirjat olisi tullut toimittaa kahden viikon tai viimeistään kuukauden kuluessa ensimmäisestä 21.6.2010 tehdystä asiakirjapyynnöstä tai antaa mahdollisesta luovuttamisesta kieltäytymisestä lain 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus.

Perustuslain 21 §:n 2 momentissa taataan jokaiselle oikeus hyvään hallintoon sekä oikeus saada perusteltu päätös ja hakea siihen muutosta. Hyvää hallintoa tarkemmin säätelevän hallintolain  7 §:n palveluperiaatteen ja 23 §:n mukaisen viivytyksettömän käsittelyvelvollisuuden mukaisesti virkamiehen on vastattava hallinnon asiakkaiden yhteydenottoihin kohtuullisessa ajassa ja mahdollisimman tyhjentävästi.

Julkisuuslain ja hallintolain ratkaisu- ja vastausvelvollisuus turvaavat pohjimmiltaan oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvaa muutoksenhakuoikeutta. Viranomaisen ja sitä edustavan yksittäisen viranhaltijan on siten asiakirjapyynnön perusteella tehtävä laissa säädetyssä ajassa joko myönteinen tai kielteinen, pääsääntöisesti kirjallinen ratkaisu. Ratkaisuna ei voi olla tietojen antamisesta pidättäytyminen olemalla vastaamatta asiakkaan yhteydenottoon.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että sosiaalityöntekijä  oli menetellyt asiassa sekä hyvän hallinnon että julkisuuslain nimenomaisten säännösten vastaisesti. Kunnan perusturvalautakunnan puolesta antamassaan lausunnossa sosiaalijohtaja on arvioinut sosiaalityöntekijän toimineen kyseessä olevassa asiassa asianmukaisesti. Tätä arviota ei voitu pitää oikeana eikä hyvän hallinnon eikä julkisuuslain säännösten mukaisena.

Kunnan sosiaalitoimen ja sosiaalityöntekijän  huomiota kiinnitettiin hallintolain ja julkisuuslain menettelysäännösten noudattamiseen.

OKV/64/1/2014: Kantelija oli tiedustellut kunnan sosiaalitoimesta häntä koskevien asioiden käsittelyn ajankohtaa. Hänen tiedusteluunsa ei vastattu.

Kantelija oli tiedustelussaan esittänyt sisällöltään yksilöidyn ja selkeän tiedustelun, johon olisi hallintolain 23 §:n ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tullut vastata. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan perusturvaosaston huomiota hallintolain mukaiseen velvollisuuteen vastata kirjalliseen yhteydenottoon ilman aiheetonta viivytystä.

OKV/1153/1/2014: Kantelija oli pyytänyt kaupungin sosiaalitoimesta tietoa hänestä tehtyjen lastensuojeluilmoitusten sisällöstä. Hänelle oli luovutettu pyytämänsä asiakirjat, mutta luovutusharkinnassa ei noudatettu viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) 14 §:n 4 momentin mukaisia määräaikoja. Määräaikojen huomattavasta ylittymisestä huolimatta sosiaalitoimi katsoi apulaisoikeuskanslerille antamassaan selvityksessä menetelleensä julkisuuslain mukaisesti. Esitettyjen näkemysten mukaan lain edellyttämät ajat olivat “suositusaikoja”. Viipymistä oli myös perusteltu muilla työtehtävillä ja lomalla. Apulaisoikeuskanslerin pyytämässä lisäselvityksessä todettiin, että lain ja kaupungin antamien ohjeiden mukaista luovutusaikaa ei ollut noudatettu ja että työntekijöiden määräajoista ja niiden alkamisesta esittämät näkemykset olivat virheellisiä. Selvityksen mukaan kaupungin työntekijöitä oli sittemmin ohjeistettu siitä, milloin asiakirjapyyntö tulee vireille.

Asiassa oli kyse myös siitä, tuliko asiakirjapyyntö tehdä kaupungin tätä tarkoitusta varten laatimalla lomakkeella. Lomakkeen käytöstä apulaisoikeuskansleri oli jo aiemmin erään toisen kantelun perusteella antanut päätöksen, joka kaupungin selvityksen mukaan oli otettu huomioon asiasta annettujen ohjeiden päivityksessä ja henkilökunnan koulutuksessa.

Julkisuuslain 17 ja 18 §:n mukaan viranomaisen tulee huolehtia hyvän tiedonhallintatavan luomisesta ja toteutumisesta alaisessaan hallinnossa.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että asia ei edellä selostetuissa olosuhteissa antanut aihetta laillisuusvalvonnallisesti enempään. Hän kiinnitti kuitenkin vastaisen varalle edelleenkin kaupungin eri hallintokuntien asiakirjahallinnosta vastaavien tahojen huomiota siihen, että henkilöstöllä on tehtäviensä vaatima riittävä koulutus julkisuuslain perusteista ja tietojen antamista koskevista säännöksistä.

Hallintoakatemia järjestää 22.8.2018 Sosiaalitoimen etäkoulutuspäivän näistä aiheista.
Tule rohkeasti päivittämään ammattitaitoasi seuraaviin sosiaalitoimen koulutuksiin:
22.8.2018 klo 9.00 – 11.00 Asiakirjojen julkisuus sosiaalitoimessa
22.8.2018 klo 11.30 – 13.30 Sosiaalitoimen valmistelukoulutus

LUE MYÖS