Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: mistä on kyse ja mitä tarkoittaa kunnille?

Sote-uudistus lähenee vähitellen ja samalla kuntien on aika alkaa pohtia uutta rooliaan uudistuksen jälkeisessä yhteiskunnassa. Sote-uudistuksen myötä hyvinvointityö jakautuu sekä kunnille että hyvinvointialueille. 

Millaista roolia ja toimintaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnilta vaatii? Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 säätelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kunnassa. Hyvinvointityö vaatii strategista suunnittelua. Kuntien tulee paitsi asettaa tavoitteita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle, myös miettiä etukäteen toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategisuus hyte-työhön kumpuaa tosin osittain tietysti myös kuntalaista, jossa 37§:n mukaan kuntastrategiassa tulee huomioida kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen lukeutuu myös se, että kunnassa pitää seurata hyvinvoinnin ja terveyden tilaa mm. hyvinvointikertomuksilla ja laatia hyvinvointisuunnitelmia. Toisaalta myös päätösten ennakkovaikutusten arviointien merkitys korostuu laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä: “Sen on otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin.” 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii yhä enemmän yhteistyötä. Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee lainkin nojalla nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho, onnistunut hyte-työ vaatii useamman kuin vain yhden tahon tai toimialan panosta. Tarve toimiviin monialaisen yhteistyön rakenteisiin kasvaa. Lisäksi yhteistyötä ei ainoastaan tarvita kunnan omien toimialojen välille, vaan myös kunnan ja hyvinvointialueen välille sekä alueella toimivien yksityisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa. Parhaimmillaan mukana ei siis ole vain kunnan omat palvelut ja sisäiset rakenteet, vaan myös vaikkapa järjestöjä ja yrityksiä. Yhteistyön tiimoilta myös osallisuuden edistämiselle löytyy kanavia. Hyvinvointityö luonteeltaan tulee siis vaatimaan yhteistyövalmiutta ja -kyvykkyyttä monen tahon ja toimijan kanssa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kannattaa. Pitkäjänteisenä se voi kohentaa kunnan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja vaikkapa osallisuutta sekä ennaltaehkäistä monia ongelmia. Kunnan hyvinvoinnin tila puolestaan helposti tuo kuntaan myös muuta hyvää. Hyvinvoiva kunta on myös usein elinvoimainen sekä veto- ja pitovoimainen. Kaiken kukkuraksi, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen voi olla kunnille myös taloudellisesti kannattavaa HYTE-kertoimen vuoksi! Kerroin merkitsee sitä, että kuntien rahoituksen valtionosuuden suuruus määräytyy osin niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. 

Mikäli haluat lisätietoa mainitusta HYTE-kertoimesta, ilmoittaudu 14.12.2021 pidettävään webinaariin Kuntien hyvinvointityö ja hyte-kerroin.

Lähteet:

Kuntalaki 410/2015

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021

Tenkula & Niemi (2021) Hyten johtaminen kunnassa ja hyvinvointialueella. Kuntamarkkinat 2021, Suomen Kuntaliitto

THL (2021) HYTE-kerroin – kannustin kunnille, sivulla https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-kunnassa/hyte-kerroin-kannustin-kunnille (viitattu 29.11.2021)

LUE MYÖS