Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen kunnassa – mitä ja miten?

Kunnan johtoryhmä on yksi kunnan keskeisimmistä toimijoista ja se on kunnan operatiivisen johtamisen kulmakivi.  Käytännössä kunnan johtoryhmä toimii yleensä kunnanjohtajan johtamistyön apuna koordinoimassa kunnassa tapahtuvaa työtä.  Johtoryhmän valmiudet tulee olla hyvät, jotta se pystyy reagoimaan nopeasti eri tilanteissa ja siihen kuuluisaan yhteen hiileen puhaltaen.
Kunnan johtoryhmän keskeisenä tehtävänä on pitää huolta siitä, että kunta toimii kuntastrategiansa mukaisesti. Erityisesti johtoryhmätyöskentelyssä tulee huomioida uuden kuntalainkin sisältämä viranhaltijajohdolle annettu tehtävä: kunnan kokonaisedun ymmärtäminen. Tämä tulisikin nostaa johtoryhmätyöskentelyssä paremmin näkyviin.
Kuntien johtoryhmien kokoonpanot vaihtelevat ja kunnassa voi olla useitakin johtoryhmiä. Keskimäärin johtoryhmiä on kunnassa neljä.  Muut kuin kunnan johtoryhmä voivat olla poikkihallinnollisia tai esimerkiksi toimialakohtaisia. Käytännössä kunnan johtoryhmään kuuluu usein toimialajohtajia sekä esimerkiksi hallinto- ja/tai talousjohtajia kunnanjohtajan lisäksi. Osassa kuntia kunnanjohtaja valitsee jäsenet omaan johtoryhmäänsä ja osassa kuntia johtoryhmän kokoonpano on määritelty kunnan hallintosäännössä (ks.lisätietoja kuntien johtoryhmistä).
Johtoryhmä on yhdessä ryhmänä vastuussa koko kunnan viranhaltijajohtamisesta. Uudessa kuntalaissa korostetaan kunnan johtamista kuntastrategialla ja kokonaisuutena.
Johtoryhmän päätehtävät tiivistettynä ovat:
Kunnan operatiivisen toiminnan johtaminenStrategisten ja muiden tärkeiden asioiden valmisteluPäätösten jälkeen toteuttamisen ohjaaminenSuunnittelu ja budjetointiSuunnitelmien toteuttamisen ohjaaminen ja valvominen
Mikä vaikuttaa työskentelyn tehokkuuteen?
Hyvän ja tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn kannalta on tärkeää, että johtoryhmän jäsenet ovat erilaisia persoonia, jotka tuovat keskusteluun erilaisia näkökulmia ja näkökantoja. Tärkeää yhteistyön ja johtoryhmän toiminnan sujumisen kannalta on se, että erilaiset mielipiteet hyväksytään ja erilaisuus nähdään voimavarana.
Sopivasti erilaisista persoonista koostuva johtoryhmä kykenee tarkastelemaan asioita laaja-alaisemmin sekä ratkaisemaan ongelmia monipuolisemmin. Tutkimusten mukaan erilaisuus on nimenomaisesti vahvuus, mutta toki se edellyttää että eriävät mielipiteet uskalletaan tuoda osaksi keskustelua.
Johtoryhmän työskentelyn tehokkuuteen vaikuttaa myös se, miten selkeänä se näkee oman tehtävänsä ja asemansa. Jokaisen johtoryhmän jäsenen on myös ymmärrettävä, että he eivät edusta vain omaa toimialaansa, vaan heidän on kyettävä miettimään koko kunnan ja kuntaorganisaation etua. Mikäli keskitytään vain pitämään oman toimialan puolta, menee yhteistyö äkkiä köydenvedoksi ja yhteistä tahtotilaa ei löydy.
Hyvän yhteistyön perustana ovatkin yhteiset pelisäännöt. Se, miten toimitaan ja työskennellään johtoryhmän kokouksissa ja kokousten ulkopuolella on tärkeää keskustella ja sopia yhdessä.  Esimerkiksi se, että vaikka johtoryhmän sisällä käytäisiin värikästäkin keskustelua päätettävistä asioista, on johtoryhmän linja ulospäin oltava yhtenäinen ja kaikkien seistävä tehtyjen päätösten takana. Yhdessä sovittuihin sääntöihin on jokaisen helpompi sitoutua ja yhteisen keskustelun myötä niistä syntyy myös yhteinen ymmärrys, eikä ole niin suuri vaara siihen, että jokainen tulkitsee niitä omalla tavallaan. Yksi tapa sopia yhteisistä pelisäännöistä on tehdä oma johtoryhmäsopimus.
Oikeat johtamiskäytännöt tukevat yhteistyön onnistumista
Sujuvan johtoryhmätyön kannalta on tärkeää, että vetäjällä on hallussa hyvät johtamiskäytännöt. Tehokkaan työskentelyn edellytys on pyrkimys avoimeen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Yleensä samankaltaiset persoonat viestivät ja vuorovaikuttavat samalla tavalla ja siksi heidän on helppo tulla toimeen.
Hedelmällisen johtoryhmätyön näkökulmasta kuitenkin ihmisten erilaisuus on toivottavaa. Mikäli johtoryhmästä puuttuu luottamusta, on avointa keskustelua vaikea saada aikaan ja yhteistyö saattaa muuttua kyräilyksi. Luottamusta voidaan rakentaa tutustumalla toisiin asiantuntijoina ja henkilöinä paremmin. Ymmärtämällä esimerkiksi toistensa käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylejä, saavat johtoryhmän jäsenet selityksen siihen, miksi kukin toimii kuten toimii ja reagoi asioihin eri tavalla.
Johtajalta edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja osaamista lukea erilaisia ihmisiä. Parhaisiin tuloksiin päästäkseen, hänen on osattava kannustaa johtoryhmän jäseniä tuomaan esille eriävät näkemykset ja ohjata keskustelua rakentavasti ja ratkaisuja etsien.
Pohdittavaa johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseksi
Johtoryhmän työskentelyä voi olla hyvä myös tarkastella kriittisesti eli reflektoida säännöllisin väliajoin. Jokaisessa johtoryhmässä löytyy hyviä asioita ja haasteita. Yhteistyötä on myös mahdollista kehittää jatkuvasti.
Kuntaliiton tekemänselvityksenmukaan kuntien johtoryhmätyöskentelyä kehitetään mm. johtoryhmän kehittämispäivän yhteydessä keskustellen, johtoryhmävalmennuksien avulla, itsearviointimenettelyin sekä johtoryhmän kehityskeskustelujen kautta.
Hyviä kysymyksiä yhteisen pohdinnan tueksi – vaikka johtoryhmän kehittämispäivään – voisivat olla esimerkiksi
Mitkä ovat johtoryhmämme vahvuuksia ja miten hyödynnämme niitä?Mitä edellyttää, että yhteistyö toimii hyvin?Minkälaisia pelisääntöjä tai toimintatapoja tarvitaan?
Kirjoittajat:
Ulla Vilkman, HR-kehittämiskonsultti, Master Suomi Oy ja Ulla Tirronen, EASI-sertifioitu johtoryhmätyön kehittäjä

Hallintoakatemia on kehittänyt kunnille suunnatunjonka avulla pystytään parantamaan kunnan strategisen johtamisen taitoja, tehostamaan johtoryhmätyöskentelyä ja huomioimaan uuden kuntalain tuomat velvoitteet.Katso tästä lisätiedot. 

LUE MYÖS