KATALYSOIVA PUHE TYÖSSÄ: Uusi näkökulma ihmisten väliseen kanssakäymiseen – Risto Harisalo

Jatkan tässä blogissa kirjassani Katalysoiva puhe käsiteltyjen teemojen tarkastelua ja pohdintaa työyhteisöjen näkökulmasta.

 

Hyvä lukija, kirjoitan sinulle asiasta, joka yleistyy vauhdilla ja on ongelmallinen. Kirjoitan sinulle ajattelusta, puhumisesta ja tekemisestä ja niiden välisistä suhteista. Ne muodostavat kolmion, jossa sivut vaikuttavat toisiinsa.

 

Aloitetaan tekemisestä. Meille on opetettu, että työt on tehtävä tunnollisesti ohjeiden mukaan ja että oma ajattelu on mukautettava niihin. Tämä tuskin kuitenkaan enää riittää, sillä töiden luonne on muuttumassa niin, että niiden suorittajalta vaaditaan yhä enemmän omaa ajattelua. Ei enää riitä, että teemme vain työmme, vaan meidän on myös ajateltava sitä, mitä teemme. Tämä havainto luo ajattelun kysynnän.

Kun teemme työtämme, voimme ajatella yksin ja yhdessä. Molemmat ovat yhtä tärkeitä, koska ne avaavat työn potentiaalia paremmin kuin keskittymällä vain ohjeiden mukaisiin suorituksiin. Asioiden tarkkailu, rakentavat kysymykset, syy- ja seuraussuhteiden kehittely ja kokeileva mieli ravitsevat jokaisen omaa ajattelua. Jos jokainen pitää ajatuksensa omana tietonaan, ajattelu muuttuu hedelmättömäksi. Rakentava oma ajattelu luo katalysoivan puheen kysynnän.

 

Yhdessä ajattelu on katalysoivaa puhetta, jossa vaikutamme toistemme ajatteluun ja kehittelemme asioita yhdessä. Katalysoiva puhuminen avaa tehokkaasti ihmisten potentiaalia ja siksi sen tulisi olla luonnollinen osa kaikkea työtä. Se on inhimillisen, luovan, tehokkaan ja vaikuttavan työn edellytys. Ihmisille maksetaan siitä, että he tekevät työnsä ajattelemalla eikä mekaanisesti tottelemalla.

Katalysoivaa puhetta tarvitaan kaikkialla jokaisessa organisaatiossa. Ihmisiä on informoitava valinnoista ja tulevaisuudesta. Ihmisiä on kuultava ja konsultoitava ennen valintoja, jotka vaikuttavat heidän työhönsä. Ihmisten on opittava sovittelemaan ja neuvottelemaan työssään ja keskinäisissä suhteissaan esiintyvistä pulmista. Katalysoivan puhumisen avulla ihmiset voivat luoda, tunnistaa ja jalostaa uusia ajatuksia ja ideoita. Se avaa niiden potentiaalin. 

 

Katalysoivaa puhetta tarvitaan hallinnollisissa prosesseissa, kuten suunnittelussa, koordinoinnissa, motivoinnissa, delegoinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa. Sitä tarvitaan, kun työnjakoa muutetaan ja konflikteja ratkaistaan. Tässä on vain muutamia esimerkkejä katalysoivan puheen yleisyydestä ja välttämättömyydestä.

Katalysoiva puhe ei tee organisaatiosta tyhjän puhumisen tyyssijaa, kuten usein väitetään. Vaikka insinööri tietää alastaan muita enemmän, hänen on silti kyettävä ymmärrettävästi välittämään tietonsa muille. Johtajan on kerrottava visionsa muille niin, että he pystyvät toimimaan sen mukaisesti.  Hyväksyntää ja tukea ilman jää keksintö, jonka ydintä keksijä ei osaa kirkastaa.

Katalysoiva puhe on prosessi luoda, kehittää ja päättää. Se vahvistaa näiden luontaisesti hauraiden ja vaikeasti hallittavien asioiden tehoa ja vaikuttavuutta. Se on keino käsitellä ja edistää organisaation tehokkuutta (panosten ja tuotosten välinen suhde), sisäistä vaikuttavuutta (arvon luomisen taito) ja ulkoista vaikuttavuutta (taito käsitellä ulkoisia suhteita).

 

Muistutan sinua, arvoisa lukijani, siitä, että katalysoivaa puhetta radikaalina vuorovaikutuksena ei voida valjastaa algoritmeilla ja ohjelmilla. Ihmisen mieli on uusien ajatusten ja ideoiden lähde, josta niitä voidaan ehtymättä ammentaa katalysoivan puheen avulla.

 

Kysyt, kuinka katalysoivaa puhetta voidaan hyödyntää? Vastaukseni on, että ymmärrä organisaatiosi arjen korkeakouluna, jossa ihmiset voivat joka päivä oppia jotakin ja kehittyä työnsä ammattilaisena. Arjen korkeakoulussa työ on todennäköisesti laajentuvaa ja kehittyvää. Työ ei ole kuin junan raiteet, joilla ihmiset matkaavat aamusta iltaan ja päivästä toiseen. 

Arjen korkeakoulussa ihmisten on mahdollista tehdä kysymyksiä ja saada niihin vastaukset. Väittelyn tulisi olla luonnollinen osa työntekoa. Olennaista on ymmärtää, että kysymisen ja väittelyn tulisi yhdistää ihmisiä eikä erottaa heitä toisistaan. Arjen korkeakoulussa arvostetaan ajatusten ja näkemysten erilaisuutta, joka on korvaamattoman arvokas pelastusrengas muuttuvissa olosuhteissa kaikissa organisaatioissa.

 

Opeta siis pienin, lähes huomaamattomin askelin ihmiset rakentavasti kysymään, väittelemään ja luomaan uutta. Varaudu samalla katalysoivan puheen monipuolisuuteen, koska se kehittää työtä suunnitelmallisesti ja yllättävästi. 

LUE MYÖS