Keskinäinen luottamus hyvinvointialueilla

Monella kunta-alan asiantuntijalla ja toimijalla on tällä hetkellä kiinnostava paikka. Kauan odotettu, pelätty, selvitetty ja valmisteltu uudistus on vihdoinkin totta. Kuinka tässä lopulta käy, ei luonnollisesti vielä ole kenenkään tiedossa.  

Uusilta valtuutetuilta odotetaan paljon. Uuden toimintatavan on ajateltu kehittävän toisaalta palveluita, sekä antavan toiminnalle ja ratkaisuille leveämpiä hartioita. Lisäksi hyvinvointialueiden on ajateltu kehittävän ja yhdenvertaistavan päätöksentekoa. Päätöksiä tehdään juuri nyt tilanteessa, jossa valmiita ratkaisumalleja ei ole. 

Aluksi aluevaltuutettujen tärkeänä  tehtävänä on esimerkiksi luoda alueelleen järkevä organisaatio, tehokas johtamisjärjestelmä ja saada järjestelmät toimimaan niin, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman nopeasti ja taloudellisesti.  

Aluevaltuutettujen tehtävä on merkittävä. Tehtävä edellyttää perinteisten luottamushenkilökykyjen lisäksi kykyä katsoa laajasti koko alueen näkökulmaa, kykyä ajatella ennakoivasti ja strategisesti, sekä luoda kokonaan uudenlainen organisaatio. Se on upea mahdollisuus olla luomassa jotakin uutta ja saamassa aikaan historiallisia päätöksiä ja rakenteita.   

Kun organisaatioiden perusteet ja kivijalka saadaan rakennettua, hyvinvointialueilla päästään seuraavaan vaiheeseen, jossa ratkaistaan poliittisen päätöksenteon keskittämisen tai hajauttamisen aste. Alueet pystyvät rakentamaan kuntien tapaan organisaationsa joiltakin osin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Osa aluevaltuustoista keskittää ja osa aluevaltuustoista hajauttaa päätösvaltaansa. Toimittiinpa kummin vain, on tärkeä huolehtia siitä, että valtuustot ottavat roolinsa ja toimivat aitoina päättäjinä. Tulee luoda kokonaan uudenlainen päätöksentekokulttuuri. Jotta yhteinen kulttuuri pystytään muodostamaan, on kehitettävä uusia työmuotoja ja mahdollistettava aito yhteinen keskustelu.  

Aluevaltuutettujen roolia määrittää myös se, että aluevaltuutetun tulee pystyä ottamaan koko hyvinvointialue huomioon ja haltuunsa. Moni valittu aluevaltuutettu on kokenut kunnan luottamushenkilö. Tämä uusi rooli vaatii kokonaan uudenlaista ajattelua ja suuntaa. On pystyttävä katsomaan asioita irrallaan perinteisestä oman kunnan tai taustaryhmän ajattelusta. On pystyttävä toimimaan strategisesti ja keskityttävä suuriin linjoihin ja suuntaviivojen vetämiseen.  

Uuden alun myötä on mahdollista käydä keskustelua yhteisistä arvoista, periaatteista, pelisäännöistä ja käytännöistä. Valtuutettujen keskinäinen luottamus syntyy ja vahvistuu näistä valinnoista. Toimiakseen minkä tahansa toimielimen tai organisaation luottamushenkilönä, on ensimmäisenä rakennettava luottamusta eri suuntiin.  

Harisalo ja Stenvall (Luottamus ja epäluottamus kunnanhallituksen päätöksenteossa, Kuntaliitto 2002) kirjoittavat, että ”Ihmiset tuovat inhimilliseen vuorovaikutukseen oman persoonansa, sympatiansa ja antipatiansa, intressit, joita he edustavat, sekä halunsa noudattaa yleisesti hyväksyttäviä sääntöjä. Jos he eivät kohtaa konkreettisesti toisiaan eivätkä joudu toistensa kanssa tekemisiin, kysymys luottamuksen ja epäluottamuksen asteesta on heille joko tarpeeton tai puhtaasti hypoteettinen. Luottamus syntyy ja kehittyy, kun ihmiset kohtaavat toisensa, toimivat ja tekevät työtä yhdessä.”  

Uusilla aluevaltuutetuilla onkin tässä edessään hieno vaikuttamisen paikka. Toimikauden alussa on tärkeä paikka luoda luottamusta toisiinsa, organisaatioon, alueeseen ja palveluiden käyttäjiin.
Eikö se niin mene, että mikäli emme tiedä, miten tässä käy, niin uskokaamme, että hyvin tässä käy.  

 

Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemian toimitusjohtaja 

 

Pääset perehtymään hyvinvointialueen luottamushenkilönä aloittamiseen Hallintoakatemian webinaarissa
Uuden aluevaltuutetun koulutus 4.4.2022

LUE MYÖS