Kiinnitätkö huomiota hyvään virkakieleen?

Selkeä, hyvä ja ymmärrettävä kielenkäyttö on tärkeä osa hallinnon ymmärrettävyyttä, luotettavuutta ja demokratian toteutumista. Hallintolaissa on säädetty asiallisen, selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön vaatimus, jolla tarkoitetaan sellaista ilmaisutapaa, jonka perusteella hallinnon asiakkaan voidaan olettaa yksiselitteisesti ymmärtävän asian sisällön ja saavan siitä asian laatuun nähden riittävästi tietoa. Näin siis vaaditaan teksteiltä – kuten esimerkiksi kuntien päätöksiltä ja muilta asiakirjoilta  – kielellistä selkeyttä ja sisällöllistä ymmärrettävyyttä. Kunnan asiakirjaa laadittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että se muodostaa sisällöltään johdonmukaisen ja helposti ymmärrettävän kokonaisuuden.
Uudessa kuntalaissa on haluttu korostaa tätä hyvän kielenkäytön vaatimusta vielä entisestään. Jatkossa siis myös uudessa kuntalaissa säädetään hallintolakia täydentävästi selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä sekä kunnan eri asukasryhmien tarpeiden huomioon ottamisesta. Selkeä ja ymmärrettävä kieli liittyy niin olennaisesti viestintään ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin kunnissa, että sitä on haluttu korostaa myös kuntalaissa. Viestinnässä tulisi huomioida myös asukkaat, joilla ikänsä, puutteellisen kielitaidon tai muun erityisvaikeuden vuoksi on vaikeuksia ymmärtää yleiskieltä.
Hyvästä kielenkäytöstä ja virkakielen laadussa ovat vastuussa kunnassa kaikki yhdessä: kunnan poliittinen johto, operatiivinen johto ja jokainen työntekijä itse. Hyvään kielenkäyttöön on syytä kiinnittää huomiota, sillä se voi säästää aikaa ja vaivaa jälkikäteiseltä ”selittelyltä”, parantaa oikeusturvaa ja lisätä ymmärrystä hallinnon asioista.
Hyvät lähtökohdat kuntien virkakielen kehittämiselle antaa virkakielityöryhmä – ryhmä on antanut seuraavia suosituksia viraston omiksi toimenpiteiksi:1) virastojen tulisi nimetä virkakielivastaava sekä virkakielen kehittämistiimi;
2) virastojen tulee sisällyttää työprosessien kuvauksiin tekstien laatimista ja kääntämistä koskevat työvaiheet, julkaista virkakieliohjeet intranetissään ja selkiyttää asiointiprosesseja asiakkaille;
3) virastojen tulisi huolehtia tekstintuotantoon tarkoitettujen tietojärjestelmien kyvystä palvella ymmärrettävän tekstin tekemistä ja asiakkaiden mahdollisuudesta henkilökohtaiseen asiointiin.

LUE MYÖS