Konsultointi

Haetko hallinnon kehittäjäkumppania?
Jätä tarjouspyyntö tästä

Johtamisjärjes- TELMÄN uudistus

Uudistamme yhdessä organisaation johtamisjärjestelmän vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.

Kuntastrategia

Laadimme uuden kuntastrategian
joko avaimet käteen -periaatteella tai  osallistumme strategiatyöhönne esimerkiksi pitämällä työpajoja tai laatimalla kyselyjä.

Viestintäohje

Laadimme kanssasi viestintäohjeen, joka sisältää erityisesti verkkoviestintää koskevan ohjeistuksen.

Hankintaohje

Laadimme hankintalain mukaisen hankintaohjeen kanssasi.

Hallintosääntö

Laadimme yhdessä hallintosäännön tarpeidesi mukaan – uudistamme koko halllintosäännön tai yksittäisiä osia.

Johtajasopimus

Laadimme selkeän ja tavoittellisen johtajasopimuksen..

Eettiset pelisäännöt

Laadimme eettiset pelisäännöt eli kunnan ”code of conduct” yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa.

Konsultointi

Koska rakastamme hallintoa, teemme  yhdessä tai puolestasi esimerkiksi seuraavia asiakirjoja ja -hankkeita: 

  • johtamisjärjestelmän uudistaminen
  • kuntastrategia
  • konserniohje
  • viestintäohje
  • hankintaohje
  • hallintosääntö
  • johtajasopimus
  • eettiset pelisäännöt
  • tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tutustu konsultointiesitteeseemme!

Toimimme myös pitkäaikaisena hallinnon kehittämiskumppanina.

Konsultointipalvelutuotteitamme: 

Johtamisjärjestelmän uudistaminen
Kartoitamme nykyisen johtamisjärjestelmän uudistustarpeet ja laadimme uuden johtamisjärjestelmän juuri teidän kunnalle. Hanke toteutetaan yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena on kuntaanne sopiva johtamisjärjestelmä, joka toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tarkoituksena on myös löytää hyviä tapoja tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja selkiyttää operatiivisen ja poliittisen johtamisen rooleja. 

Kuntastrategiat
Hallintoakatemian toteuttama strategiatyö on käytännöllistä, konkreettista ja tuloksia tuottavaa. Strategian tulee olla tiivis ja selkeä. Lähdemme siitä, että työ tuottaa aitoa kehitystä. Strategiassa pitää olla vastuutettuna tavoitteiden toteutuminen sekä päätettynä selkeästi toteutumisen konkreettinen seuranta ja mittaaminen. Kuntastrategia on laadittava siten, että myös kunnan eri sidosryhmät sitoutuvat siihen eli osallistaminen on myös tärkeää – laatimistyön aloittamisesta lähtien.  Kunnan yksilöllinen strategia laaditaan työpajoissa,  kuntalaiskyselyllä, sidosryhmätilaisuuksilla ja sen aikana otetaan käyttöön erilaisia julkaisu-, palaute- ym. -kanavia. Strategian laatiminen kestää noin 6 kk

Kuntien verkkoviestintä ja viestintäohje
Viestintäohjeilla on uuden kuntalain myötä entistä suurempi merkitys kuntien käytännön työssä. Laadimme kanssanne viestintäohjeen siten, että se toteuttaa kuntalaisten tiedonsaantioikeutta, lainsäädännön vaatimuksia erilaisten tietojan ja asiakirjojen käsittelystä ja julkiausta sekä verkkoviestinnästä ja uuden EU-tietosuoja-asetuksen vaatimuksista. Lisäksi oleellisina osina on päätösten tiedoksianto sekä uutena viranhaltijapäätösten tiedoksianto. Myös erilaiset some-ohjeet ovat keskeinen osa verkkoviestintäohjetta.

Hankintaohje
Hankintaohjeen tarkoitus on toimia ohjaavana asiakirjana kaikissa kunnan hankinnoissa, pienhankinnoista kansallisten ja EU-kynnysarvojen ylittäviin hankintoihin. Hankintaohje toimii hyvin laadittuna myös käytännössä kunnan hankintojen suunnittelun, valmistelun, suorittamisen ja valvonnan toimintatapoja yhtenäistävänä työkaluna. Toimiva hankintaohje tehostaa hankintojen läpiviemistä kustannustehokkaasti ja lainmukaisesti. Voimme laatia kunnalle valmiin hankintaohjeen tai vaihtoehtoisesti laatia yhteistyössä kunnan kanssa hankintaohjeen, jonka laatimiseen otetaan mukaan keskeisimmät sidosryhmät.

Hallintosääntö
Tarkoituksen on laatia käytännön toimijan ja hallintosäännön käyttäjän näkökulmasta joustava, ymmärrettävä ja selkeä hallintosääntö. Hallintosäännön tulisi olla mahdollistava ja hallinnon toimintaa selkeästi ohjaava asiakirja, jossa vältetään ylimääräistä byrokratiaa. Uuden kuntalain mukaiset vaatimukset huomioidaan tarkasti hallintosääntötyössä.

Osallistumme hallintosäännön laatimiseen esimerkiksi:
– Yksittäisten lukujen tai asiaryhmien kohdalla
– Koko hallintosäännön laatimisessa asiakkaan kanssa

Johtajasopimus
Johjajasopimuksella luodaan selkeät toimintatavat johtamiselle niin jokapäiväisessä työssä kuin ristiriitatilanteissa, joissa vaarassa on myös osapuolten maine. Hyvällä johtajasopimuksella voidaa parantaa päätöksentekoa ja johtamista sekä parhaimmillaan ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita. Johtajasopimuksella pystytään myös parantamaan kuntajohtajan työn tulosten ja palkkauksen arviointia sekä vaativan työn kannattavuutta. Hallintoakatemia osallistuu johtajasopimuksen laadinnassa sopimuksen laatimisprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, laatii yhdessä sopimusosapuolten kanssa sopimusasiakirjaa, tarkistaa muotoseikkojen oikeellisuuden sekä tekee siitä kunnan päätöksentekoprosessiin valmiin johtajasopimuksen.

Eettiset pelisäännnöt – kunnan code of conduct
Kunnallinen päätöksenteko ja kunnan johtaminen on yhteispeliä. Onnistuminen vaatii osapuolten välistä luottamusta, jota luodaan yhteisillä eettisillä pelisäännöillä. Ilman eettisiä pelisääntöjä kukin toimii omien lähtökohtiensa varassa, joka pahimmillaan johtaa ristiriitatilanteisiin. Eettisillä pelisäännöillä ei rajoiteta osapuolten vapautta ilmaista itseään, vaan luodaan yhteiset pelisäännöt tavoille ilmaista mielipiteitään.

Työpajoissa käydään läpi, miten viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon välinen luottamus, viestintä ja kokoustyöskentely toimii. Eettiset pelisäännöt laaditaan yhdessä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöjohdon kanssa. Ne kertovat organisaation yhdessä sovitut arvot, rajat ja toimintaperiaatteet selkeästi ohjaten kohti yhteistä päämäärää.

Muita esimerkkejä tuotteistamme:
– Organisaation muutostilanteet
– Puheenjohtajasparraus
– Työyhteisön kehittäminen
– Johtoryhmän kehittäminen

Kysy tarjousta:
info@hallintoakatemia.fi 

Erityisasiantuntija Tuuli Tarukannel puh. 045 612 5664

Erityisasiantuntija Ulla Tirronen puh. 050 344 0805

Ota yhteyttä

15 + 4 =

Pin It on Pinterest

Share This