Kunnan johtaminen ja hallinnon tarve uudistua

Kunnat ovat kokeneet monenlaista uudistumisen tarvetta. Monesti herätteenä on toiminut sote/maku uudistus, mutta syyt voivat olla monesti myös syvemmällä ja muualla. Kun johtamisjärjestelmää on lähdetty pohtimaan ja kehittämään, on noussut esiin johtamisessa olevia erilaisia haasteita. Tyypillisiä on esimerkiksi poliittisen ja operatiivisen johtamisen epäselvät rajat, jotka voivat olla hämärät ja liukua molempiin suuntiin. Lisäksi luottamushenkilötyön ajankäytön ja sitoutumisen ongelmat ovat puhuttaneet. Tyypillinen haaste on myös tiedonkulun ja tiedonsaannin hitaus. Myös parempi strategisen johtamisen tarve ja päätöksenteon pitkäjänteisyyskin puhuttaa. Lisäksi kuntalaisten osallistumiseen ja tarpeisiin liittyvät muutokset ovat nousseet yhä enemmän keskusteluun.

Kuinka kunta vastaa uusiin haasteisiin? Kuinka johtamisjärjestelmää kehittämällä voidaan kehittää ihan käytännön asioitakin ja toimintaa? Monessa asiassa jo se, että lähdetään keskustelemaan ja tekemään yhteistä kehitystyötä, nostaa ratkaisuja ja mahdollisuuksia esiin.

Kuntalaki myös tarjoaa meille käyttöön muitakin malleja perinteisen lautakuntamalin rinnalle. Kuntalakia koskeva hallituksen esitys (HE 268/2014) kuvaa valiokuntamallia ja puheenjohtajamallia näin:

  • Valiokuntamallissa kunnanhallitukseen ja lautakuntiin valitaan etupäässä valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Käytännössä erityisesti kunnanhallitus pyritään muodostamaan valtuutetuista. Mallin keskeisenä ajatuksena on se, että valtuutetut eivät ole vain strategisia päätöksentekijöitä, vaan heillä on vastuu valiokunnan jäseninä myös päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Valiokuntamalli korostaa valtuuston asemaa erityisesti suhteessa kunnanhallitukseen. Samoin valtuuston puheenjohtajan asema suhteessa kunnanhallituksen puheenjohtajaan korostuu.
  • Puheenjohtajamallissa kunnanhallitus muodostuu ainakin osittain lautakuntien puheenjohtajista. Kun lautakuntien puheenjohtajiksi valittavat hallituksen jäsenet ovat yleensä myös valtuutettuja, puheenjohtajista tulee joko päätoimisia tai osa-aikaisia luottamushenkilöitä. Luottamushenkilöjohtamisen merkitys kunnan kokonaisohjauksessa korostuu, ja mallin käyttöönotolla voidaan korostaa poliittisen vastuun toteutumista. Puheenjohtajien ja johtavien viranhaltijoiden välinen työnjako edellyttää tällöin selkeitä pelisääntöjä.

Tarkoituksena siis esimerkiksi kehittää poliittista johtamista ja myös pelisääntöjen kautta terävöittää työnjakoa. Vaikka mihinkään uuteen malliin ei päädyttäisikään, niin jo terävöitys ja uusien pelisääntöjen laatiminen voi auttaa moneenkin käytännön haasteeseen. Käytännössä näistä malleista on saatu sekä hyviä kokemuksia että myös joitakin huonompia. Jokainen kunta tuntee kuntansa haasteet ja tarpeet parhaiten. Siksi onkin hyvä, että meille on jätetty liikkumavaraa ja mahdollisuus muokata monilta osin omaa johtamisjärjestelmäämme. Mitkä on juuri teidän kunnan tarpeet ja syyt uudistukselle? Vai oletteko jo keksineet sen hyvän ja toimivan mallin?

 

Hallintoakatemia toimii kumppanina johtamisjärjestelmän uudistamisessa ja kehittämisessä. Kartoitamme nykyisen johtamisjärjestelmän uudistustarpeet ja laadimme uuden johtamisjärjestelmän juuri teidän kunnalle. Hanke toteutetaan yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena on kuntaanne sopiva johtamisjärjestelmä, joka toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tarkoituksena on myös löytää hyviä tapoja tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja selkiyttää operatiivisen ja poliittisen johtamisen rooleja. Lue lisää täältä.

LUE MYÖS