Kunnan luottamushenkilöitäkin koskee laillisuusperiaate – laajakaan harkintavalta ei ole totaalista

Suomessa julkinen hallintotoiminta perustuu laillisuuteen. Kunnan luottamushenkilöt käyttävät julkista valtaa ja toimittavat julkisia hallintototehtäviä. Näissä toiminnoissa laillisuusperiaate korostuu. Luottamushenkilöelinten päätöksenteko nojaa kunnan viranhaltijoiden valmistelu- ja esittelytoimiin. Sekä viranhaltijat että luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Virkavastuu on suomalaisen julkisen vallan käytön toimintajärjestelmän olennainen osa. Viranhaltijoiden virkavastuu ei poista luottamushenkilöiden virkavastuullisuutta. Virkavastuu on periaatteellinen laillisuuden tae, mutta se voi konkretisoitua käytännöllisiksi seuraamuksiksi.

Kunnan luottamushenkilöillä on luottamustehtävissään suuri valta päätöksentekoon liittyvässä harkintavallan käytössä. Kunnan hallintotoiminta on osa kunnan itsehallinnon toteuttamista. Kuitenkaan valta ja harkinnan vapauden laajuus ei ole kaikissa kunnan luottamushenkilöiden vastuulle kuuluvissa päätöstilanteissa samanlaista. Esimerkiksi kunnan yleisellä toimialalla kuten kunnan omien sisäisten asioiden ja hallinnon järjestelyasioissa harkintavalta on laaja. Mitä tarkemmin erityislainsäädännöllä on säännelty ratkaistavaksi tulevaa asiaa, sen kapeammaksi harkinnan käyttö rajautuu. Ei pidäkään tehdä kaavamaisia johtopäätöksiä käsitteistä valta, kunnan itsehallinto ja harkintavalta. Kulloinenkin konkreettinen ratkaisutilanne määrittää toiminnan vapauden asteen. Sikasi on asianmukaista, että viranhaltijat valmistelevat luottamuselinten päätöksentekoa. Esittelyjärjestelmän tarkoitus on olla laillisuuden takeena.

Luottamushenkilöillä on kunnan itsehallinnon piirissä asemansa tähden oikeus tehdä esittelijän esityksestä poikkeava esitys ja kannatettuna esitys menee äänestykseen. On kuitenkin oltava tietoinen siitä, että tällaisen poikkeavankin esityksen on oltava laillinen. Luottamushenkilön vallankäyttö sellaisenaan tai harkintavallan laajuus ei poista velvollisuutta noudattaa lakia. Luottamushenkilötkin ovat tehtävässään lain sitomia. On muun muassa oltava selvillä siitä, onko poikkeavan esityksen edellyttämä selvitys tehty virallisessa valmistelumenettelyssä. Jos ei ole, on esityksen lopputuloksen oltava asian palauttaminen valmisteluun. Sellaista asiallista poikkeavaa esitystä ei voi laillisesti tehdä, jossa esityksessä ratkaistu ei nojaudu selvitettyihin tosiasioihin. Päätösten on vastattava selvitettyjä tosiasioita. Esitys ei voi olla tyhjän päällä. Laajakaan harkintavalta ei voi itsessään muuttua tarvittaviksi selvityksiksi. Hallintopäätös edellyttää myös tosiasiaperustelua. Sitä ei voi laatia laillisena, jos ei voida viitata tarpeellisiin tosiasioihin.

Laki siis sitoo luottamushenkilöäkin. Sekä aineellinen lainsäädäntö että menettelyä koskeva lainsäädäntö sitovat. Nämä lainsäädännön toiminnallista luonnetta koskevat eri puolet tukevat toisiaan. Luottamushenkilötoiminnassa ei niin harvoinkaan ei aina tule mieleen nimenomaan menettelynormiston noudattamisen merkitys. Tämä voi johtua siitä, että viranhaltijat valmistelevat päätöksentekoa. Valmisteluun sisältyy olennaisena osana menettely laillisuudesta huolehtiminen. Asian tosiasiapuolen selvittely on valmistelutoiminnan olennaisimpia osia. hallinnon asiaratkaisujen on perustuttava selvitettyyn tosiasiapuoleen. Tällä keinoin turvataan itse asiaratkaisun laillisuutta ja oikeellisuuta. Näin ollen kunnan hallintotoiminta on viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä.

Uusien luottamushenkilöiden olisi hyvä tutustua aluksi johonkin yleishallinto-oikeuden opukseen. Erittäin tärkeätä olisi järjestää uusille luottamushenkilöille peruskoulutusta yleishallinto-oikeuden perusteista. Luottamushenkilöiden kouluttamisesta olisi syytä huolehtia alituisesti. Koulutus takaa myös ymmärryksen julkisen hallintotoiminnan ja julkisen vallankäytön asettamista vaatimuksista.

Veijo Tarukannel, dosentti Tampereen yliopisto, dosentti Itä-Suomen yliopisto, ylituomari, emeritus

 

Hallintoakatemian luottamushenkilöille suunnatut koulutukset starttaavat heti elokuun alussa! Katso koulutustarjonta ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa hallintoakatemia.fi/koulutus/webinaarit/!

LUE MYÖS