Kunta ekosysteeminä

Kuntapäättäjän sanastoon on hiipinyt käsitteet ekosysteemi ja alustat monista eri yhteyksistä. Mitä ekosysteemi käytännössä tarkoittaa? Systeemiajattelun laajeneminen ja luonnon toimintojen mallinnus (biomimiikka) on siirtänyt ekosysteemi käsitettä liiketoimintaan ja yhteiskunnallisiin yhteyksiin jo 90-luvulta lähtien. Erityisesti, kun puhutaan yhteistoiminnasta, joka ylittää vakiintuneet organisaatiorajat ollaan nopeasti ekosysteemimäisissa rakententeissa.

Ekosysteeminä voidaan nähdä laajoja yhteenliittymiä, jotka toimivat horisontaalisesti entisten hierarkkisten ja suljetun organisaation yksintekemisen sijaan. Biologiassa ekosysteemiin kuuluvat eliöt muodostavat eliöyhteisön. Tunnusomaista ekosysteemille on, että sen läpi virtaa energia kerroksista/osioista toisiin. Esimerkkejä ekosysteemeistä ovat lampi, järvi, pelto ja metsä. Myös laajat kokonaisuudet, kuten valtameret, ovat ekosysteemejä. (Wikipedia)

Tiivistettynä ekosysteemi on kuin rihmasto, jossa erityyppiset toimijat tekevät yhteistyötä ja luovat toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja tai kehittävät uudenlaista osaamista ja tuotantoresursseja. Tällaisia löytyy esimerkiksi biokaasun ympäriltä Keski-Suomesta. Keski-Suomessa toteutettiin biokaasu-ekosysteemi selvitys, jonka tuloksena löydettiin kaupungin, maaseudun, liikenteen ja teollisuuden ekosysteemi biokaasun hyödyntämisessä (Sitra). 

Kuntien ja kaupunkien ympäriltä voidaan löytää myös innovaatioekosysteemejä, startupekosysteemejä, liiketoimintaekosysteemejä, datatalouden ekosysteemejä tai palveluekosysteemejä. Palveluekosysteemeissä on tärkeää tuntea muut palveluntuottajat ja tätä kautta saada kokonaiskäsitys asiakkaan tilanteesta. Tätä kautta myös häiriökysyntää voidaan ehkäistä ja poistaa turhaa asiakkaan ”luukuttamista”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että palvelut tulisi olla yhdenluukun periaatteella toimivia, koska siinä taas saatetaan menettää ekosysteemin olennainen etu ellei yhden luukun takana ole toimiva systeemiä.

Aluekehittämisessä ja eurooppalaisessa innovaatiopolitiikassa on 70-luvulta lähtien rakennettu klustereita, verkostoja ja osaamiskeskittymiä. Nämä vilisevät puheissa vieläkin ja rehellisesti sanottuna hyvin pitkälti niillä tarkoitetaan samoja elementtejä kuin alustoissa ja ekosysteemeissä. Elinvoimatehtävän korostuessa kuntien tulee tulevaisuudessa panostaa erilaisiin ekosysteemeihin toiminnan koko kirjossa ja niiden elinvoimaisuuteen.

Kunnalla on myös roolia datatalouden ekosysteemeissä. Datatalouden ekosysteemi muodostaa verkoston, joka koostuu dataa liiketoiminnan lähteenä käyttävistä ekosysteemin jäsenistä. Eri sidosryhmät ovat verkoston ja sen arvoketjujen kautta toisiinsa suorassa tai epäsuorassa yhteydessä. Datatalouden ekosysteemiin kuuluvat myös (viralliset tai epäviralliset) säännöt, jotka määrittävät verkostossa sallitun toiminnan (Sitra). 

Kunta alustana ekosysteemissä

Kunnalla on mahdollisuus tiedostaa ja omaksua rooli alustana tai toimijana ekosysteemien maailmassa. Oli kyseessä sitten elinvoiman tai hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tai datan liittyvät ekosysteemit. 

Kunta ei usein yksin pysty elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävää toteuttamaan vaan toiminta alustana mahdollistaa toimijoiden yhteistyön ekosysteemissä. Ekosysteemityö vaatii ekosysteemiosaamisen omaksumista, joka tarkoittaa optimoinnin sijaan verkostovaikutuksen hyödyntämistä. Verkostovaikutus on oleellinen termi, kun puhutaan ekosysteemeissä ja niissä toimimisessa. Verkostovaikutus tapahtuu, kun toimijat ekosysteemissä toimivat ekosysteemissä tavoitteen ja toimivuuden eteen yhdessä. Sanonta 1+1=3 sopii tähän.

Ekosysteemin arviointi

Usein kuulee ekosysteemien käynnistämisen vaiheissa kysymyksen siitä, mitä kunta/kaupunki tai organisaatio hyötyy ekosysteemissä toimimisesta? Ekosysteemissä tulokset näkyvät usein pitkän ajan kuluttua eikä perinteistä input-output-ajattelua tai tarkkoja ROI-laskelmia pystytä absoluuttisesti toteuttamaan. Investoinnit yhteistyöhön usein tuovat vaikuttavia tuloksia, joita kukaan ei verkostovaikutuksen syystä pystynyt alussa toteamaan saatikka laskemaan. Tästä syystä monipuoliset ennakkovaikutusten arvioinnit saattavat olla vaikeita toteuttaa, mutta silti niitä kannattaa tehdä. 

Ennakkovaikutusten arviointityöskentelyn (EVA) avulla voidaan tavoitella nähtäväksi tulevaisuuksia, joita muuten ei olisi nähty tai niihin ei olisi voitu varautua. Ekosysteemiä kannattaa myös pyrkiä visualisoimaan ja kuvaamaan, jotta kokonaisuus ekosysteemistä hahmottuu ja mahdollisia puuttuvia osia voidaan tätä kautta tietoisesti korvata. 

Toimijoiden roolit, ekosysteemin organisoituminen ja poisoppiminen

Olemme oppineet toimimaan tietynmuotoisissa hierarkkisissa organisaatioissa, joissa on voimassa hierarkkinen käsky- ja ohjausvalta. Ekosysteemi organisoitumisen mallina on toisenlainen. Siellä toimitaan horisontaalisesti vertikaalisen toimintamallin sijaan. Se kuka toimii ja tekee yhteistyötä ja ratkaisee haasteita nopeiten saavuttaa jalansijaa ja menestyy ekosysteemissä. Ulkoapäin käskeminen ja ohjaaminen ei ekosysteemin johtamisessa ole hedelmällistä tai johda ainakaan parhaisiin lopputuloksiin. Pahimmillaan se näivettää koko ekosysteemin jo alkuunsa. Ekosysteemissa toimiminen vaatii näin ollen poisoppimista aikaisemmista johtamisen malleista ja vaatii enemmänkin tekemisen ja yhteistyön kautta johtamista. 

 Johtava asiantuntija Taina Ketola Hallintoakatemia

 

Tutustu lisää:

Pirkanmaan innovaatiotilannekuva 2017.https://pirkanmaantalous.fi/innovaatiotilannekuva/innovaatioalustat-2017

Palveluorganisaatio-blogi.https://palveluorganisaatio.wordpress.com/2021/09/05/palveluekosysteemi/

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi https://www.sitra.fi/hankkeet/keski-suomen-biokaasu-ekosysteemi/

Liiketoimintaekosysteemi https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/liiketoimintaekosysteemi/

Datalouden ekosysteemi. https://www.sitra.fi/tulevaisuussanasto/datatalouden-ekosysteemi/

VTT White Paper: Ekosysteemit ja alustat. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/whitepapers/VTTWhitePaper2020-Ekosysteemit_ja_alustat.pdf

Wikipedia. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ekosysteemi

 

Taina Ketola

LUE MYÖS