Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain 13.3.2015. Lain (HE 268/2014 vp) on tarkoitus tulla voimaan tänä vuonna. Iso osa lain säännöksistä tulee voimaan vasta seuraavan vaalikauden alusta eli 1.6.2017. Käytännössä lain vaikutukset kuntien toiminnassa näkyvät vasta tällöin.

Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuva toimintaympäristö ja uudet kuntahallinnon rakenteet. Kuntalain tarkoituksena on olla yhä kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistuksella pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta.

Kuntalain uudistamisen keskeisenä sisällöllisenä tavoitteena on kunnan toiminnan kestävyyden turvaaminen ja pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa.  Tähän on pyritty erityisesti uudella kuntastrategiaa koskevalla sääntelyllä sekä täydentämällä kunnan taloutta koskevaa sääntelyä muun muassa tiukentamalla alijäämän kattamisvelvollisuutta. Uudessa kuntatalousohjelmaa koskevassa sääntelyssä pyritään turvaamaan kunnille säädettävien tehtävien rahoitus.

Uudistuksella pyritään vahvistamaan myös kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä, selkeyttämään poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa sekä lisäämään kuntapolitiikan ammatillistumista. Lisäksi pyrkimyksenä on edustuksellisen järjestelmän toimivuuden ja luottamushenkilötoimien houkuttelevuuden vahvistaminen, , monipuolisten osallistumiskeinojen turvaaminen sekä suoran demokratian keinojen lisääminen.

Kuntalaissa otetaan huomioon kuntien erilaisuus ja mahdollistetaan kuntakohtaisia ratkaisuja hallinnon, johtamisen ja osallistumisen järjestämisessä.

Lisäksi uudistuksessa pyritään edistämään sähköisten toimintatapojen hyödyntämistä erityisesti osallistumisessa ja päätöksenteossa.

Joitakin merkittäviä muutoksia uudessa laissa ovat muun muassa seuraavat: valtuuston koko jää kunnan harkintaan, kuntavaalit siirtyvät huhtikuuhun ja valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta, kuntastrategiasta tulee lakisääteinen, kunnanhallituksen puheenjohtajan asemaa vahvistetaan, kunnanjohtajan johtajasopimuksesta tulee lakisääteinen, toimielimen puheenjohtajisto voitaisiin erottaa luottamuspulan vuoksi.

Uudessa kuntalaissa on tarkoituksena, että myös konserniohjaus korostuisi ja omistajaohjausta terävöitettäisiin, kunnallisen puoluerahoituksen avoimuutta lisättäisiin.

Myös mahdollisuuksia päätoimisen ja osa-aikaisen luottamustoimen hoitamiseen parannettaisiin, kaikki luottamustoimet vaatisivat suostumuksen, sidonnaisuuksien ilmoittamisesta tulisi lakisääteistä, ainoaksi johtosäännöksi tulisi hallintosääntö, sähköisen päätöksenteon edellytyksiä lisättäisiin, kunnan ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi tulisi yleinen tietoverkko, pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen siirtyisi myös yleiseen tietoverkkoon.

 

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This