Lisää vuoropuhelua osaksi päätöksentekoa

Mietimme edellisissä yhteisblogeissamme erilaisia tapoja mahdollistaa ihmisten osallistuminen itseään ja omaa lähiyhteisöään (erityisesti omaa kuntaansa) koskeviin asioihin. Sivusimme silloin myös Sitran lanseeraamaa Erätauko-menetelmää sekä Maaseudun Sivistysliiton kehittämää Penkkikahvilaa.

Erätauko on Sitran kehittämä työkalu, jonka avulla voidaan puhua ilman huutoa päätöksentekoon valmistautuessa. Tarkoituksena on käydä keskustelua, vaikka ollaankin eri mieltä. Erätauko antaa aikaa harkita ja käydä asioita läpi rauhassa. Joskus myös päätöksenteon sisällä tarvitaan tämänkaltaista osallisuutta. Lue lisää: https://www.sitra.fi/hankkeet/eratauko/ 

Penkkikahvila puolestaan on yhteisökehittämisen menetelmä, jonka tavoitteena on lisätä viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien sekä kuntalaisten välistä vuoropuhelua sekä kuntalaisten kuulemista ja mukaan ottamista omaa kuntaansa koskevissa asioissa ja kehittämistyössä. Lue lisää: https://msl.fi/osallisuus/menetelmat/penkkikahvila/

Molemmat osallistamistavat ovat hyviä esimerkkejä siitä, että uusia osallisuuden keinoja on löydettävissä ja kehitettävissä yhä edelleen. Viime aikoina on ollut vallalla kehittää erilaisia sähköisiä menetelmiä osallisuuden tueksi. Nekin palvelevat laajaa joukkoa ja tuovat hyvin mielipiteitä esiin, mutta ihmisten kohtaaminen ja kasvokkain keskustelukin on osallisuuden tunteen synnyttämisessä tärkeä. Siksi olemmekin innostuneet yhteisistä keskusteluista ja siihen liittyvistä menetelmistä.

Osallisuus ja osallistaminen on pitkään puhuttuja asioissa, joissa viime aikoina on siirrytty yhä enemmän myös käytännön tasolle. Yhteinen keskustelu ja fyysinen kohtaaminen tuo päätöksentekoon asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mielipiteitä parhaimmillaan kehittävällä ja positiivisella tavalla. Osallisuuden ja päätöksenteon hiukan negatiivinen maine johtuu osin juuri siitä, että keskustelun sävy on paikoin negatiivista ja huonosti onnistuneessa osallisuustilaisuudessa osallistujat nostavat esiin vain epäkohtia, eikä keskity kehittämään yhdessä parempaa kuntaa. Nyt varmasti tämäkin laiva on kääntymässä positiivisempaan suuntaan.

Maailma (ja oma kunta) paranee puhumalla

Puheen merkityksestä organisaatiossa on muutoinkin keskusteltu laajasti ja nämä molemmat menetelmät, Penkkikahvila ja Erätauko ovat erinomaisia työkaluja puhumiseen ja asioiden käsittelyyn ennen päätöksentekoa.  Monesti päätöksenteko on pitkä ja polveileva kokonaisuus, jossa erilaiset mielipiteet ja käsitykset siivittävät keskustelua. Päätöksenteon on perustuttava faktoihin ja tietoon, mutta kunnallispolitiikassa on paljon asioita, joita ei voi perustaa pelkkiin tilastoihin tai tosiasioihin. Monet asiat puhuvat eri suuntaan ja näiden välistä tulee löytää kompromissi. Politiikan uskottavuutta ja arvovaltaa heikentää se, että se, kuka jaksaa huutaa tai räyhätä eniten, voittaa keskustelun. Ja usein nämä tilanteet pahimmillaan henkilöityvät muutamien ympärille vuodesta toiseen. Tämä ei ole hedelmällinen ilmapiiri myöskään houkutella ja saada uusia toimijoita mukaan.

Penkkikahvilan ja Erätauon ajatus perustuukin siihen, että yhteinen ymmärrys on mahdollista muodostaa, kun riittävän varhaisessa vaiheessa aidosti kuunnellaan erilaisia näkökulmia ja annetaan aikaa harkinnalle ja mielipiteen muodostamiselle. Tämänkaltainen dialogi tuo esille maailman ja ilmiöiden monimutkaisuuden sekä samasta asiasta tehtyjen erilaisten tulkintojen perustelut. Kun mahdollisimman kattava kokonaiskuva käsiteltävästä asiasta on olemassa, on helpompi olla siitä jotain mieltä, pystyä perustelemaan oma näkemyksensä – ja ehkä myös hyväksyä eriävä mielipide.

Mihin ajankohtaiseen asiaan teidän kunnassanne voisimme kokeilla tällaista yhteistä vuoropuhelua?

Jos kiinnostus heräsi, ottakaa yhteyttä:

Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemia, tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi, p. 045 612 5664

Virpi Harilahti-Juola, Maaseudun Sivistysliitto, virpi.harilahti-juola@msl.fi, p. 040 67 81 968

Hallintoakatemia kouluttaa ja konsultoi julkisen hallinnon toimijoita, erityisesti kuntia. Hallintoakatemia haluaa edistää parempaa hallintoa ja avointa, osallistavaa ja positiivista toimintakulttuuria.

Tuuli Tarukannel, Hallintoakatemian perustaja ja kouluttaja kiertää Suomen kuntia puhumassa päätöksenteosta ja hallinnosta. Hallinto parantuu joka päivä pienillä teoilla, joista osallisuuden ja avoimuuden lisääminen on hyvä esimerkki.

Maaseudun Sivistysliitto on valtakunnallinen yhteisökehittäjä, jonka erityistä osaamista on kansalaisvaikuttamisen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden ja oman aktiivisuuden tukeminen oman lähiyhteisönsä kehittämisessä ja elinvoimaisuuden lisäämisessä.

Virpi Harilahti-Juola, kehittämispäällikkö vastaa Maaseudun Sivistysliitossa kuntakumppanuuden ja osallisuusteeman kehittämisestä valtakunnallisesti. Tätä tehdään tuomalla kuntalaiset ja paikalliset yhteisöt mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen.

LUE MYÖS