Julkishallinnon toiminnan on jo edellytettykin olevan avointa ja julkisuusperiaatteen mukaisesti toimivaa. Nyt uudessa kuntalaissa lähdetään korostamaan entisestään avoimuuden merkitystä. Esimerkiksi valmistelua on haluttu avata entisestä sekä asiakirjojen ja tietojen vaivatonta saatavuutta helpottaa nettijulkisuudella. Lisäksi kunnan tiedottaminen on haluttu muuttaa viestinnäksi, enemmän vuorovaikutteiseksi toiminnaksi.
Uuden kuntalain myötä kunnan toiminnasta on myös tiedotettava asukkaiden lisäksi palvelun käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Tiedottamisen laajuus ja tavat ovat pitkälti kunnan harkinnassa mutta kunnalta edellytetään aktiivista otetta ja tehokasta viestintää. On annettava riittävästi tietoja kunnan toiminnasta, esimerkiksi kunnan järjestämistä palveluista, kunnan taloudesta, valmistelussa olevista asioista ja niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, päätöksistä, päätösten vaikutuksista sekä osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.
Kunnan on tiedotettava myös millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Aktiivinen, eri kanavia hyödyntävä, ymmärrettävä ja oikeaan aikaan tapahtuva viestintä synnyttää entistä enemmän edellytyksiä osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Olennaista on, että tiedot kunnassa käytettävissä olevista osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista olisivat helposti saatavilla, esimerkiksi selkeästi jäsenneltyinä netissä. Samoin osallistumiseen ja vaikuttamiseen tarvittavien tietojen tulisi olla hyvin saatavilla.
Toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta on kuntalain mukaan annettava esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tiedot yleisessä tietoverkossa, unohtamatta tietenkään henkilötietolain ja julkisuuslain asettamia velvoitteita. Esityslistojen ja liiteaineistojen helppo saatavuus, esimerkiksi kunnan nettisivuilla, heti esityslistan valmistuttua lisää merkittävästi valmistelun avoimuutta. Verkkoviestinnällä edistetään kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa sekä mahdollisuuksia valvoa kunnan viranomaisten toimintaa ja päätöksentekoa.
Näin siis tässäkin asiassa edellytetään tietynlaista pientä toiminnan ja kulttuurin muutosta. Miten tässä lähdetään alkuun? Muun muassa hallintosääntöä uudistettaessa kunnan hallintosääntöön on syytä ottaa asiaa koskevat seikat huomioon. Nämä seikat tulisi ottaa huomioon myös uutta kuntastrategiaa laadittaessa. Näistä on hyvä aloittaa.

Mitä, siirtyykö kunnan ilmoitustaulu nettiin? Osataanko me enää kohta edes käyttää liitutaulua? Sehän nähdään 🙂
Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This