Mitä tulevaisuuden kunnalta odotetaan – nyt puhuvat kuntalaiset

Kuntalaisten ajatukset ja odotukset kuntaa kohtaan muuttuvat jatkuvasti. Historiassa käytiin keskustelua hallinnon alamaisen muutoksesta hallinnon asiakkaaksi. Käydään keskustelua kohonneista odotuksista, muuttuneista toimintatavoista ja suhtautumisesta byrokratiaan.

Kuntaliiton Sini Sallinen ja Arto Koski (2017: file:///C:/Users/Tuuli%20Tarukannel/Downloads/acta264_sisalto_ebook%20(1).pdf) tutkivat kuntalaisten odotuksia kuntaa kohtaan.

Tutkimuksesta löytyi paljon sekä mielenkiintoisia että myös jollakin tapaa huojentavia odotuksia. Odotukset ovat pitkälti sen suuntaisia kuin esimerkiksi uusi kuntalaki edellyttää kuntia ja kunnan päätöksentekoa kehittämään.

Strategiatyössäkin olemme havainneet ajattelutavan laajentuneen. Samoin kuin tutkimuksessa, myös käytännössä näkyy, että kuntalaiset eivät tarkastele asioita pelkästään oman kunnan näkökulmasta, vaan alueellinen ajattelutapa on vahvistunut. Naapurikuntia ei nähdä PELKÄSTÄÄN kilpailijoina, seuturakkaus kukoistaa aiempaa enemmän.

Ylipäänsä ihmisten asenteiden muuttuminen näkyy hyvin tutkimuksessakin. Esimerkiksi ympäristöasiat ovat pinnalla. Kuntalaisten mielestä ympäristöasennekasvatukseen tulisi panostaa, toivotaan, että kehitetään joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä sekä autojen yhteiskäyttöä. Lisäksi tästäkin näkökulmasta katsottuna kunnissa pitäisi suosia nykyistä enemmän etätyötä.

Kiinnostavaa tutkimuksessa oli myös toiveet kunnan toimintatavoille. Tulevaisuuden kunnan toimintatavoiksi toivottiin esimerkiksi toiminnan avoimuuden lisäystä: kuntalaiset toivovat, että kunnan päätökset olisivat mahdollisimman avoimia niin, että niistä on olemassa ajantasaista tietoa yleisessä tietoverkossa. (tämähän toteutuukin, mm. uuden kuntalain myötä)

Tärkeää oli myös verkostoyhteistyö: uudenlaiseen johtamiseen sekä yhteissuunnitteluun kuntalaisten kanssa ja muihin kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Avoin vuorovaikutus kuntalaisten ja kuntajohdon kesken koetaan tärkeäksi. Kuntalaiset toivovat, että heidän osaamistaan hyödynnetään palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Tulevaisuuden kunnassa korostuu kuntalaisten mielestä poikkihallinnollisuus. Eri toimialojen yhteistyöllä nähdään saavutettavan monenlaisia hyötyjä. Lisäksi kuntalaiset toivovat lisää sähköisiä palveluja, myös yli kuntarajojen – esimerkiksi video- tai chat-yhteydet eri alojen asiantuntijoihin. Etäpalveluja hyödyntämällä nähdään myös mahdollisuuksia ennaltaehkäistä kriisitilanteita, sairauksia, syrjäytymistä ja turvattomuutta.
Toimintatavoissa on menty ja mennään koko ajan tähän suuntaan. Kunnat ovat osanneet lukea hyvin kuntalaisia monin paikoin. Uutta kuntaa rakennetaankin entistä enemmän kuntalaisten kanssa.

LUE MYÖS