Ajantasaisella järjestelmällä varaudutaan tulevaan   

Kunta-alalla oli käytettävissä virka- ja työehtosopimusten mukaiset järjestelyerät kaikilla sopimusaloilla viimeksi vuonna 2013. Kun järjestelyeriä jälleen kilpailukykysopimusajan jälkeen jaettiin uudelleen vuoden 2019 alussa, monessa kunnassa huomattiin, että palkkausjärjestelmä ei ollut enää ajan tasalla. Myös tehtävän vaativuuden arviointitarkastelut edellyttivät päivittämistä, jotta ne olisivat voineet toimia järjestelyerien kohdentamisen perustana.

Tämän asian huomasimme myös silloisella työpaikallani. Palkkausjärjestelmä oli auttamattomasti vanhentunut, koska viimeisin kokonaistarkastelu kunnassa oli tehty vuonna 2003. Tehtäväkuvaukset vaativat päivittämistä, koska ne olivat vuosien kuluessa muuttuneet. Luonnollisesti tehtävien vaativuustekijätkään eivät olleet kohdallaan.

Oli pakko miettiä, miten kunnan palkkausjärjestelmää ja tehtävien vaativuuden arviointia uudistetaan siten, että järjestelmä antaa oikeudenmukaisen perustan järjestelyerien kohdentamiselle.

Samaan aikaan Kuntatyönantaja ja työntekijäjärjestöt keskustelivat siitä, pitäisikö tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva järjestelmä hylätä kokonaan vai mahdollisesti korjata vain siinä ilmenneet epäkohdat.  Yksimielisyyttä palkkausjärjestelmämuutoksesta ei ole kuitenkaan syntynyt.

Tilanteen keskeneräisyydestä huolimatta kunnassa on jatkuvasti pystyttävä tekemään oikeudenmukaisia ratkaisuja palkattaessa ihmisiä tai muutettaessa tehtäväkuvia. Paikallisiin ratkaisuihin ja mahdollisiin tulevaisuudessa tapahtuviin järjestelmämuutoksiin varaudutaankin parhaiten pitämällä palkkausjärjestelmän perusteet ajan tasalla.

Kunnan palkkausjärjestelmän tärkein osa on tehtäväkohtainen palkka

Kunnan työntekijät ja viranhaltijat ovat yleissitovien työehtosopimusten piirissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien työntekijöiden ja viranhaltijoiden työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät työehtosopimusten mukaisesti. KVTES:in mukaan työntekijän palkka maksetaan kunnan palkkausjärjestelmän mukaisesti. Jokaisen kunnan on rakennettava oma palkkaus- ja arviointijärjestelmänsä. Nykyisen palkkausjärjestelmän merkittävin palkanosa on tehtäväkohtainen palkka. Se perustuu voimassa olevaan tehtäväkuvaukseen ja sen mukaiseen tehtävien vaativuuden arviointiin. Kunnassa on kyse usean sopimusalan tai niihin kuulumattomien työntekijöiden palkkauksen yhtäaikaisesta tarkastelusta.

Suurin osa silloisen työpaikkani työntekijöistä kuului kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin. KVTES:in mukaisen tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän päivittäminen koski yli kahtasataa työntekijää. Tämän sopimusalan päivittämisestä oli tulossa niin iso urakka, että tehtävän vaativuuden arvioinnin päivittäminen päätettiin aloittaa tekniseltä sopimusalalta. Teknisten sopimuksen mukaisessa tehtävien vaativuuden arvioinnissa mukana oli muutama kymmenen henkilöä. Ensimmäiseksi arvioitavaksi asiaksi teknisten sopimuksessa muodostui, millaista arviointimenetelmää vaativuuden arvioinnissa käytetään.

Lisäksi kunnassamme työskenteli noin sata kunnallisen opetusalan henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen OVTES:in piirissä olevaa henkilöä. Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) piiriin kuului puolestaan parikymmentä henkilöä. Käytännössä valmisteluprosessi suunniteltiin siten, että eri sopimusalojen tehtäviä tarkasteltiin kunkin työtekijäjärjestön kanssa erikseen, mutta kokonaisuudesta neuvoteltiin yhdessä. Tavoitteena oli saada vaikuttava ja avoin palkkausjärjestelmä, joka sisältäisi myös kannustavia elementtejä.

Ajantasainen ja hyvin laadittu palkkausjärjestelmä ohjaa kunnan toimintaa haluttuun suuntaan ja on reilun pelin tae

Palkkausjärjestelmä on osa organisaation johtamisjärjestelmää. Johtamisen ydinasiat liittyvät toiminnan suunnan valitsemiseen, ohjaukseen ja kehittämisen edellytysten luomiseen. Näille tekijöille luodaan pohja toimivalla palkkausjärjestelmällä. Johtamisjärjestelmän yhtenä osana on palkitsemisjärjestelmä.

Toimiva palkkausjärjestelmä ohjaa organisaation toimintaa haluttuun suuntaan. Palkkausjärjestelmän toimivuus paranee, jos henkilöstö tuntee palkkausperusteet. Palkkausjärjestelmän avoimuus on tärkein palkkatyytyväisyyteen vaikuttava tekijä. Palkkausjärjestelmän vaikuttavuus puolestaan lisääntyy, jos työntekijä tietää, miten hän voi itse vaikuttaa omaan palkkaukseensa ja millaisia linjauksia työnantajalla on palkitsemistavoista.

Esimiehillä on tärkeä rooli palkkausjärjestelmän ja erityisesti tehtävien vaativuustekijöiden rakentamisessa. Tarkoituksenmukaista on, että esimiehet laativat työntekijöiden kanssa tehtäväkuvaukset ja määrittelevät tehtävän vaativuuden, sillä arvioinnin tehtävänä onkin toimia esimiesten työkaluna myös työsuorituksen arvioinnissa. On tärkeää, että arviointi antaa perustan oikeudenmukaiselle tarkastelulle ja mahdollisuuden palkita hyvät työsuoritukset, mikäli kunnassa on näin päätetty.

Ajantasaisella palkkausjärjestelmällä varaudutaan tuleviin muutoksiin

Tulevien vuosien työmarkkinaneuvottelujen ennakoidaan olevan kiireisiä sekä työnantaja- että työntekijäjärjestöjen näkökulmasta.  Ratkaistavana on monia vaikeita kysymyksiä kilpailukykysopimuksen työajan pidennyksen kohtalosta aina muuttuvan työn vaatimusten huomiointiin, puhumattakaan koko järjestelmän uudistamistarpeista.

Kunnassa tuleviin muutoksiin varaudutaan parhaiten rakentamalla yhteisesti valmisteltu kokonaiskuva palkkausjärjestelmästä, joka parantaa tietämystä palkkauksen perusteista ja luo siten perustan avoimelle ja oikeudenmukaiselle yhteistoiminnalle myös muutostilanteissa.

Hallintoakatemian koulutuksissa käydään syksyn 2019 aikana käytännönläheisesti läpi tiedossa olevat muutokset, nykyisen palkkausjärjestelmän rakentamisen pääpiirteet ja sopimusaloittain tehtävien vaativuuden arvioinnin peruslähtökohdat. Kouluttajana toimii henkilöstöpäällikkö Mikko Nyberg Mänttä -Vilppulan taidekaupungista.

Valitse oma koulutuksesi tai vaikkapa kaikki. Ilmoittaudu linkistä:

Miten rakennan kuntaan oman palkkausjärjestelmän etäkoulutuksena 24.10.2019 klo 9.00-12.00

Miten toteutan KVTESin mukaisen tehtävien vaativuuden arvioinnin 22.11.2019 klo 9.00 -15.00 Tampere/striimaus

Kunnallisen teknisen sopimuksen mukainen tehtävien vaativuuden arviointi- ja näin sen teen etäkoulutuksena 11.12.2019 klo 9.00 -12.00 

Eija Väätäinen, erityisasiantuntija, koulutuspäällikkö, Hallintoakatemia

Hallintoakatemia
Asiasanat: ,

Pin It on Pinterest

Share This