Oletko tavoitettavissa? Sam Vuorinen

Viime vuoden syyskuussa Euroopan unionin jäsenmaissa käynnistyi julkisen sektorin verkkosivuja ja mobiilisovelluksia koskevan direktiivin toimeenpano. Tämän saavutettavuusdirektiivin mukaisesti julkishallinnon digipalveluiden tulisi olla kaikkien käytettävissä riippumatta henkilön toimintarajoitteista tai ominaisuuksista, kuten esimerkiksi iästä, näkö- tai kuulokyvystä tai vammoista.

Direktiivi määrittelee ne minimitason vaatimukset, joiden mukaisiksi viranomaisten digipalvelut tulisi rakentaa. Perusperiaatteita ovat esimerkiksi helppokäyttöisyys, ymmärrettävyys, tiedon löydettävyys sekä erilaiset tukitoiminnot, kuten tekstikoon muuttaminen sekä sen erottuvuuden parantaminen, jopa kirjoitetun sanan kuuntelu.

Saavutettavuus liittyy kunnissa mitä suurimmilta osin hallinnon julkisuusperiaatteen toteuttamiseen. Vain esillä ja helposti saavutettavissa olevan sekä oikein kohdeyleisölleen viestityn tiedon kautta kuntalainen voi osallistua ja vaikuttaa häntä koskeviin asioihin. Kuntalaki säätääkin erikseen kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä viestinnästä. Laissa korostetaan vielä erikseen viestintäkielen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä, minkä olisi otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet.

Digitalisaatiosta huolimatta yleisin tapa kuntalaisten näkemysten kartoitukseen ovat jokseenkin vakiintuneesti edelleen kuntalaistilaisuudet. Varsin harvat kunnat käyttävät tottuneesti kartoitustapoina digitaalisempia keinoja, vaikka siihen on täydet mahdollisuudet. Käänteisesti viestinnässä on kuitenkin siirrytty valtaosin verkkoon, jopa kuntalaki määrittää kunnan pääviestikanavaksi tietoverkon. Paperitiedottamisella taataan kuitenkin myös verkottomille oleellisimmat viestit monissa kunnissa.

Tänä keväänä viranomaistiedon ja viestinnän saavutettavuuden merkitys on entisestään kasvanut ja ymmärrys sähköisistä kanavista lisääntynyt fyysisen läsnäolon rajoittuessa. Kuntalaistilaisuuksiin ei niihinkään saatane vielä pitkään aikaan hyvää otantaa kasvotusten – sallii ryhmäkoko sen tai ei. Julkishallinto lienee sattumalta saanut tosielämän oppeja direktiivin mukaiseen valmisteluun.

Sam Vuorinen Myrskylän kunnanjohtaja

LUE MYÖS