Opetushallinnon tutkintoon valmentava verkkokurssi (C)

Opetushallinnon tutkintoon valmentava koulutus

Opetushallinnon tutkintoon voit nyt valmentautua monimuotoisella verkkokurssillamme.  Valmennuksessa voit perehtyä tutkinnon keskeisiin säädöksiin ja muuhun materiaaliin muun muassa videomateriaalin, harjoitustehtävien ja muun sisältöä avaavan opetusmateriaalin avulla. Valmentavan koulutuksen suorittaminen on opiskelijan oman aikataulun mukaisesti etenevää. Kurssiin kuuluvat webinaarit ovat katsottavissa myös tallenteina. Huomaathan, että tutkinnon perusteet ovat muuttuneet 29.6.2018. 

Opetushallinnon tutkintoon valmentavan kurssin kouluttajat

Kouluttajina verkkokurssilla toimivat HM Tuuli Tarukannel ja KM Pirjo Ala-Hemmilä Hallintoakatemiasta, yliopisto-opettaja Virve Valtonen Itä-Suomen yliopistosta ja rehtori Antti Ketonen Orimattilan Jokivarren koulusta. 

Kenelle Opetushallinnon tutkintoon valmentava verkkokurssi on tarkoitettu?

Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu hallinnollisissa tehtävissä opetusalalla toimiville ja opetusalan hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suoritus on kelpoisuusvaatimuksena perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitettuun rehtorin tehtävään.

Tutkinnon saaminen edellyttää kahden kuulustelun, tutkinnon A- ja B-osan  suorittamista.

Kuulusteluihin osallistuja ilmoittautuu itse ja niiden aikataulu julkaistaan Opetushallituksen sivuilla.

Seuraavat kurssimme: 

1.12. 2020 – 31.1. 2021 Ilmoittaudu siihen täällä.

1.2. 2021 – 31.3. 2021 Ilmoittaudu siihen täällä.

1.4. 2021 – 31.5. 2021 Ilmoittaudu siihen täällä. 

1.6. 2021 – 31.7. 2021 Ilmoittaudu siihen täällä.

 

Tutkintovaatimukset: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/fi_opetushallinnon-tutkinnon-perusteet-2018_2.pdf

Hinta

285 € (+ALV 24%)

Lisäksi Opetushallitus perii tutkintomaksuna 256 € ja tutkinnon osan uusimisesta 87 € suoraan opiskelijoilta.

Opiskelijan tulee itse hankkia tutkintovaatimuksiin kuuluva oppimateriaali.

KURSSIN SISÄLTÖ, kurssin toteutus verkkokurssina

A-osa: Hallinnon perusteet 

Tässä materiaalikokonaisuudessa käsitellään asian käsittelyä vireilletulosta tiedoksiantoon. Materiaali on laadittu pääsääntöisesti hallintolain näkökulmasta, sillä tämä opintokokonaisuus koskee hallintolakia, mutta kuntalakiviittaukset joissakin kohdissa ovat välttämättömiä.

 • Yleishallinto
 • Webinaari: Hallintolaki opetustoiminnan taustalla
 • Oppimistehtävät

Julkisuutta, salassapitoa sekä tietosuojaa ja tietoturvallisuutta koskevat kysymykset ovat tärkeä osa minkä tahansa julkisen organisaation hallinnon toimintaa. Näitä asioita koskeva sääntely on yksityiskohtaista ja aiheuttaa välillä myöskin haastavia tulkintatilanteita. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta sääntelee viranomaisten asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen julkisuutta ja salassapitoa sekä tiedon antamista asiakirjasta ja siihen liittyvää menettelyä. Laki sääntelee myös viranomaisten velvollisuutta toteuttaa hyvää tiedonhallintatapaa, johon sisältyvät tietoturvallisuusvaatimukset. Lisäksi laissa on säännökset viranomaisten velvollisuudesta edistää tiedonsaantia.

 • Julkisuus ja tietosuoja
 • Webinaari:  Julkisuus ja tietosuoja
 • Oppimistehtävät

Kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, jonka valitsevat kuntalaiset. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen, joka käytännön tasolla vastaa kunnan hallinnon ja taloudenhoidon toimeenpanosta. Lisäksi se valmistelee valtuustoasiat, valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa ja taloutta sekä muuta toimintaa. Lisäksi kunnissa on valintansa mukaan lautakuntia tai valiokuntia hoitamassa eri toimialojen tehtäviä, kuten koulutusta ja kasvatusta, vapaa-ajan palveluja, sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita.

 • Kunnallishallinto  
 • Webinaari: Kunnallishallinto
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen hallinto
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä 
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

B-osa: Rehtorin johtamisroolit 

 

 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
 • Webinaari: Oppilashuolto,  järjestyssäännöt ja vahingonkorvaus
 • Verkkomateriaali
 • Rehtori pedagogisena johtajana 
 • Videomateriaali: Työrauhan turvaamisen viimesijaiset keinot
 • Verkkomateriaali
 • Oppimistehtävät

 

 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet)  
 • Keskeiset osa-alueet verkkomateriaalissa
  • Virka- ja työsuhde
  •  Opetustoimen kelpoisuusvaatimukset
  • Virantäyttömenettely
  • Virkamiehen ja työntekijän oikeusasema
  • Työnantajavelvoitteet henkilöstöjohtamisessa
 • Oppimistehtävät

Lisäksi varataan valmennuksen loppupuolella mahdollisuus esittää kysymyksiä kouluttajille.

Taidot

Lähetetty

15/05/2020

Pin It on Pinterest