Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamallin laatiminen ja hyödyntäminen kuntasektorilla

Tiedonhallintamallin tarkoitus, laatiminen ja hyödyntäminen perustuu lakiin julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki 906/2019) sekä siihen liittyvistä laeista, jotka tulivat voimaan 1.1.2020. Tiedonhallintalautakunta antaa aiheesta myös suosituksia.

Kohderyhmä: Workshopin osallistujien toivotaan olevan organisaation eri hallintokunnista ja toimialoilta ml. johtoryhmän jäseniä. Workshopin kesto vähintään yksi päivä, joka riippuu asiakkaan nykytilasta ja ohjauksen tarpeesta. Kesto määritellään yhdessä asiakkaan kanssa.

Koulutusmuoto: Tiedonhallintamallin laatiminen workshop muotoisena

Miksi? Sääntely koskee tietoaineistoja ja asiakirjoja, joihin sovelletaan julkisuuslakia. Tiedonhallintalaki on yleislaki tiedonhallintaan ja mm tietojärjestelmien käytöstä, kun käsitellään tietoaineistoja. Lain vaatimuksena on, että tiedonhallintayksikkö (esim kunta, kuntayhtymä) laatii ja ylläpitää tiedonhallintamallia.

Sisältö:
Tiedonhallintamallissa kuvataan tehtävien hoidossa toteutettavasta tiedonhallinnasta. Se on laadittava ja ylläpidettävä palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Se on kuvaus tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamiseksi, tietojen keräämisen tehostamiseksi, tietojärjestelmien ja -varantojen yhteentoimivuuden tehostamiseksi ml. tietoturvallisuuden kuvaukset.

• Miten hallita lisääntyvää tietomäärää
• Tiedon elinkaaren hahmottaminen
• Uusien digiratkaisujen tunnistaminen ja hallitseminen
• Riskien hallinta
• Tiedonhallinnassa muutosten vaikutukset
• Miten tiedonhallinta toteutettava organisaatiossa tietoaineistoja käsiteltäessä

Sisältö
• Tiedonhallintamallin muodostaminen
• Toimenpiteet
o projektin käynnistys, vastuut, resurssointi
o tiedonhallintamallin vaatimukset ja tarkoitus
o nykykuvaukset (kok.arkkitehtuuri, järjestelmät, selosteet, AMS/TOS
o tiedonhallintamallin ylläpito
• Tiedonhallinnan järjestäminen
o prosessien kuvaaminen ja sidokset
o tietovarantojen ja järjestelmien kuvaaminen
o tietoaineiston siirtämien ja arkistointi
o tietoturvallisuustoimenpiteet
• Tehtävien kuvaaminen
o kuvaukset organisaation tosiasiallisesta toiminnasta
o sidokset lainsäädäntöön ja perusteet
o totetustavat ja -vastuut
o palvelut vs prosessit

• Toimintaprosessien kuvaaminen
• Tietovarantojen kuvaaminen
o käsittelytoimet ja selosteet
o AMS/TOS, säilytysajat
o prosessit vs tietovarannot
o käytettävyys ja tiedon siirtäminen
o kuvaukset julkisuusperiaatteen toteuttamisesta
• Tietojärjestelmät tiedonhallinnan työkaluna
o kokonaiskuva tietojärjestelmistä ja käyttötarkoitukset
• Kuvaukset tietoturvatoimenpiteistä
o tietoturvaperiaatteet
• Muutoksen hallinta
• Muut suositukset

Taidot

Lähetetty

30/01/2020

Pin It on Pinterest