Puhuminen edellyttää kuuntelemista

Klassikon aseman saavuttaneessa kirjassaan The Art of Listening Erich Fromm korostaa, että puhumisen ja kuuntelemisen tulisi muodostaa saumaton kokonaisuus. Puhe edellyttää kuuntelua ja kuuntelu puhetta. Puhe on hyödytöntä, jos sitä ei kuunnella. Kysymys, johon etsimme vastausta, on, kuinka hyviä kuuntelijoita me käytännössä olemme.

Puhe työssä projektissa yritämme ymmärtää, kuinka erilaiset institutionaaliset ympäristöt mahdollistavat ja rajoittavat katalysoivaa puhetta. Tässä tutkimushankkeessa olemme jo keränneet viidestä organisaatiosta noin 500 vastaajan empiirisen aineiston siitä, kuinka ihmiset työssään puhuvat toisilleen. Tämä aineisto tarjoaa meille myös mahdollisuuden arvioida, kuinka hyvin he kuuntelevat toisiaan.

Mittasimme ihmisten halukkuutta kuunnella kuudella väittämällä, joissa käytimme 5-portaista Likertin asteikkoa. Mitä lähempänä vastausten keskiarvo on viittä (5), sitä todennäköisemmin vastaajat kuuntelevat toisiaan.

Yleisesti ottaen ihmiset ovat halukkaita kuuntelemaan asiakkaiden ongelmia (ka 4.42), työtovereiden työhön liittyviä huolia (ka 4,39) ja henkilökohtaisia huolia (ka 3,88). He tekevät myös tarkentavia kysymyksiä ymmärtääkseen mitä heille puhutaan (ka 3,83). He eivät yleensä keskeytä puhujaa (ka 3,63). Tällä perusteella näyttää mahdolliselta sanoa, että ihmiset ovat oman arvionsa mukaan suhteellisen hyviä kuuntelijoita.

Vastaajat kuitenkin tuntuvat tietävän jo ensimmäisestä lauseesta sen, mitä heille halutaan sanoa (ka 3,13). Ikä vaikuttaa tilastollisesti merkittävällä tavalla tähän väitteeseen siten, että nuoret vastaajat ovat yksimielisempiä väitteen kanssa kuin vanhat vastaajat. Tulosta voidaan pitää yllättävänä.  Näyttää myös siltä, että mitä enemmän kuulijoilla on koulutusta, sitä todennäköisemmin he välttävät tekemästä pikaisia johtopäätöksiä puhujan sanomisista. Myös asiantuntijatehtävissä toimivat ihmiset haluavat kuunnella puhujaa loppuun saakka.

Edellä sanotun lisäksi aineistomme osoittaa, että vastaajat haluavat kuunnella toistensa mielipiteitä ja että he eivät kuuntele valikoidusti. On kuitenkin valitettavaa, että mitä vähemmän vastaajilla on koulutusta, sitä useammin heistä tuntuu, että työtoverit eivät halua kuulla heidän mielipiteitään.

Puhe työssä aineistoa analysoidessa olemme jo aiemmin havainneet, että ihmisten mahdollisuus puhua toisilleen työssään kohtaamista vaikeista asioista vaikuttaa myönteisesti koko organisaation kokemiseen. Vastaajat, jotka voivat puhua riittävästi työssään kohtaamista vaikeista asioista, ovat myös sitä mieltä, että heitä kuullaan avoimin mielin ja korvin. Sitä vastoin vastaajat, jotka eivät voi puhua riittävästi työssään kohtaamista vaikeista asioista, ovat sitä mieltä, että heitä kuunnellaan harvoin ja valikoidusti.

Edellä sanotun perusteella on mahdollista päätellä, että kuunteleminen on oppimista ja ymmärtämistä, koska ihmiset ilmaisevat itseään persoonallisesti ja sisällyttävät sanoihinsa omat henkilökohtaiset kokemuksensa ja näkemyksensä. Kuunteleminen on sukeltamista puhujan ajatteluun ja kokemusmaailmaan. Erich Frommin mukaan kuuntelijan on hetkeksi pantava omat huolet syrjään ja keskityttävä voidakseen ymmärtää mitä hänelle sanotaan.

Kun organisaatioiden kehitys vie kohti lisääntyvää monimutkaisuutta, ihmisiltä vaaditaan halua ja taitoa kuunnella toisiaan. Koska kuuntelu avartaa ajattelua ja lisää ymmärrystä, sitä on jatkuvasti harjoiteltava. Hyvät kuuntelijat ovat uteliaita, ennakkoluulottomia, kannustavia ja halukkaita oppimaan. He tietävät, että taitoa kuunnella on jatkuvasti harjoiteltava.

Puhumisella ja kuuntelemisella on yhteys ihmisten luovuuteen ja mielikuvitukseen. Ne vaikuttavat myönteisesti heidän haluunsa kehittää omaa ammattitaitoaan. Näistä syistä ihmisten vapausasteita työssä tulisi ehdottomasti laajentaa, koska se edistäisi organisaation itseohjautuvuutta ja vähentäisi johtamisen kustannuksia.

 

Tekstin kirjoittajat ovat Tampereen yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori Risto Harisalo (oik.) sekä Tampereen yliopiston hallintotieteiden emerituslehtori Antti Talkkari (vas.).

LUE MYÖS