Sidosryhmät kunnan strategiatyöhön

Kuntien uudet toimielimet ovat järjestäytyneet ja ajankohtaiseksi monessa kunnassa tulee luottamushenkilöiden perehtymisen jälkeen kunnan strategian laatiminen tai päivitys ja hyväksyminen. Viranhaltijajohto on odottanut strategiatyöhön uusien valtuustojen osallistumista ja päätöksentekoa. Hieman sekavassakin uudistusten tilanteessa linjataan kunnan tavoitetilaa ja valintoja tuleville vuosille. Mutta kenen kanssa stratetgiatyötä tulisi tehdä? Onko strategia johtavien viranhaltijoiden päivätyönä raapustettu ja valtuuston kokouksessa leimattava asiakirja? Vai onko se kuntayhteisön yhteinen ponnistus tehdä painotuksia siihen millainen yhteinen kunta tulevaisuudessa on? Ja keitä strategiatyöhön on tärkeä saada mukaan?
Näinä päivinä huomaa ilokseen monen kunnan selvittävän kuntalaisten näkemyksiä ja ajatuksia siitä millainen kuntayhteisön kunta tulevaisuudessa tulisi olla. Tai pyytävän kommentoimaan vaihtoehtoisia valintoja ja painotuksia. Asukaskyselyillä, kuntalaistutkimuksilla, yritystutkimuksilla ja osallistavilla foorumeilla kartoitetaan tulevaisuuskuvia ja hyvän arjen tekijöitä. Asukkaiden, yritysten, vierailijoiden, erityisryhmien ja yhdistysten näkökulma arjen sujuvuuteen on erilainen. Aitoa asukas- ja asiakaslähtöisyyttä voidaan parantaa vain ottamalla heidät mukaan suunnitteluun ja arviointiin – ja tekemiseen. Kunnan omasta henkilöstöstä puhumattakaan.
Näkemyksiä kuntalaisilta ja muilta sidosryhmiltä on tärkeä saada paristakin eri syystä. Ensinnäkin, aivan olennaista on luoda pitemmän aikavälin toiminnan ja kuntaorganisaation luotsaamiseen suuntaviivoja, jotka perustuvat tiedolla johtamiseen ja tutkittuun tietoon: kokemus ja näkemystietoon, jota voidaan yhdistää talous- ja tilastotietoon. Tutkitun tiedon avulla voidaan jäsentää strategisen onnistumisen kannalta olennaiset avainmittarit sekä toiminnan kannalta seurattavat tunnusluvut. Siis muutkin kuin talousarvion viivan alle jäävät.
Toinen näkökulma on osallistaminen, johon uusi kuntalakikin velvoittaa. Olipa näkökulma kunnan työntekijän, asukkaan tai yrittäjän, tavoitteiden saavuttamiseksi on helpompi ja luontevampaa sitoutua kun tavoitteet on asetettu yhdessä. Ja kun tekijät ja osapuolet ymmärtävät oman roolinsa niiden saavuttamiseksi. Kuntayhteisön dynamiikka toimineekin ehkä parhaiten silloin kun näkemys kunnan tulevaisuuden tavoitteista on yhteinen ja jaettu. Kuntayhteisö voi menestyä ja olla yhdessä vahvempi eri tekijöiden osallistumisella oman yhteisön rakentamiseksi, ei pöytälaatikosta käsin johdettuna.
Kolmas näkökulma on strategian toimiminen nimenomaan toimintaa ohjaavana pitkän aikavälin suunnitelmana. Strategian tulisi voida johdattaa eri tekijöiden toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi päivittäisessä tekemisessä. Strategiatyö on jatkuvaa, ei vain strategia-asiakirjan laatimisprosessi. Kunnan strategiassa näkökulmina ovat toki kuntayhteisön tulevaisuus, mutta myös kuntaorganisaation toiminta yhteisön parhaaksi.
Nämä kolme näkökulmaa yhdistämällä voidaan mielestäni päästä tilanteeseen, jossa strategiset valinnat mm kunnan pärjäämiseen, erottumiseen tai kukoistukseen perustuvat tutkitun ja mitattavan tiedon pohjalle, ne on jalostettu yhdessä ensisijaisten ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa ja  sen myötä sitoutuminen pitkän aikavälin tavoitteisiin on mahdollista. Silloin myös strategia-asiakirja voi toimia johtamisen ja tominnan ohjauksen työvälineenä. Ottamalla sidosryhmät mukaan strategiatyöhön voidaan vahvistaa kuntayhteisöä hyväksi arjen alustaksi. Osallistamalla saadaan parempaa sitoutumista, sitoutumalla strategian toteutusta ja toteutuksesta käytäntöjä arjen pitkäjänteiseen työhön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Merja Olari-Sintonen
Merja toimii Innolink Research Oy:n liiketoimintajohtajana. Merja on Hallintoakatemian verkoston jäsen. 

LUE MYÖS