Tulevaisuuden kunnan johtamisjärjestelmän muutostarpeet

Mikä on tärkeää tulevaisuuden kunnan tekemisessä? Mistä tulevaisuuden kunta saa muotonsa ja olemassaolon oikeutuksensa? Mitä kontekstia tulevaisuudessa johdetaan? Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia, pohdintaa pitää tehdä moneen suuntaan.

Kunnat ja niiden johtaminen näyttäytyvät tänä päivänä verkostomaisena, monitasoisena sekä monitoimialaisena. Tämä edellyttää erinomaista hallintasuhteiden, sekä sisäisten että ulkoisten, hallintaa. Perinteisen ajattelun mukaan työnjako kunnan toimielimien ja muiden yksiköiden välillä toimii niin, että toimielimet ja muiden yksiköiden johtoelimissä olevat luottamushenkilöt vastaavat poliittisista ja ideologisista perusvalinnoista eli poliittisesta johtamisesta, ja varsinainen virasto-organisaatio puolestaan toimeenpanosta ja valmistelusta eli ammatillisesta johtamisesta. Periaatteessa nämä vastuut ja roolit ovat selkeät. Käytännössä kuitenkin nämä ovat monella tavalla kietoutuneet toisiinsa, välillä vastuiden ja roolien epäselvyys saa organisaatioiden toiminnan sekaisin.

Johtajuus näyttäytyy tänäkin päivänä hyvin erilaiselta eri puolilta katsottuna. Minkälaista johtajuutta on odotettavissa, mikä on ns. uusi normaali johtajuudessa, voiko sitä ollakaan?

Yksi keskeinen seikka on se, että johtaminen on muuttunut ja muuttuu yhä enemmän ihmisten johtamiseksi. Hyvä niin, sillä tämä jopa raadollinen aika julkisen sektorin historiallisen muutoksen aikana, pakottaa pohtimaan tekijöitä, joilla aikaansaadaan tarvittavat palvelut muutoksista huolimatta.

Johto joutuu jatkuvasti priorisoimaan resursseja, allokoimaan osaamisia. On siis hyvä, että ihmisten johtaminen ja siihen tarvittavat kyvyt ja taidot, ovat nousseet ja nousemassa johtamisen keskiöön. Tämä resurssipriorisoinnin aikana on tunnistettava, että viisaus asuu työntekijöissä. Osaaminen, tieto ja taito – ne ovat henkilöstössä. Henkilöstö pitää siis saada innostumaan ja pysymään mukana toimintamalli ja –tapa muutoksessa. Johto ei siitä yksin selviä, molempia tarvitaan.

Kuntajohtajat ovat pohtineet tarvitsemiaan taitoja niin tässä päivässä kuin lähitulevaisuudessakin. Merkille pantavaa on, että sekä ammatillisen että poliittisen johdon näkökulmasta innostamisen, motivoinnin, yhteistyön sekä viestinnälliset että neuvottelutaidot nousevat keskiöön. On tunnistettu, että yksin ei pärjää. Eläminen epävarmuudessa on osa johtamistaitoja nyt ja tulevaisuudessa, mutta edellä mainittuja osa-alueita vahvistamalla on ehkä helpompi johtaa haastavassakin toimintaympäristössä. Johtajuutta myös usein mitataan taloudellisen tuloksen saavuttamisen myötä. On kyettävä johtamaan epävarmuudessa kokonaisuutta niin, että talouden ja toiminnan tasapaino saadaan kuntoon. Se vaatii työtä ja rohkeutta, uskallusta tehdä ja toimia silloin, kun aika on.

Signaaleja johtamisen painopisteen siirtymisestä kohti ihmisten johtamista on ollut havaittavissa jo pitkään. Tämä tuo muassaan myös ihmisen kohtaamisen taidot. Tehtävien laaja-alaisuus, tehtävien jatkuva kasvu ja vaativuus, ovat osa arkipäivää ja erilaiset tilanteet samoin. Puhuttaessa ihmisten kohtaamisesta en malta olla ottamatta esille ihmisten erilaisia toimintatyylejä. Eri tilanteessa meistä itse kukin toimii luontaisen toimintatyylinsä mukaisesti ja toimintatyylejä on huikea määrä erilaisia. Jos emme näitä erilaisia toimintatyylejä tiedä ja tunnista, muista tai ole niistä tietoisia, tulee ihmisten kohtaamisesta ja johtamisesta haastavaa. Joskus jopa yllättäen.

Sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö, tulevaisuuden kunnan ”perinteinen toimintakenttä”, on maaperä, missä tuo toimintatyylien erilaisuus korostuu. Johtamisen hallintasuhteet muuttuvat ja sanoisin, että suurin muutos on suhteessa omaan johtajuuteen.

Tarvittavat taidot ja muutos on tunnistettu, hyvä niin. Elämä ja johtaminen olisi kuitenkin liian helppoa ja yksinkertaista ellei esteitä olisi. Haluan kuitenkin painottaa, että esteistä huolimatta, nähdään hyvin paljon mahdollisuuksia ja täytyy muistaa, että positiivisuuden kierre auttaa esteiden voittamisessa.

Kun puhutaan tulevaisuuden johtamisen erilaisista taidoista en malta olla kiinnittämättä huomiota alla olevaan kuvaan. Johtamiskäsitys muotoutuu uudelleen. Johtajuudessa tarvittavien taitojen rinnalle nousevat taidot, joiden avulla ja kautta on mahdollista saavuttaa tarkoituksenmukaiset tavoitteet ja tulokset. Manageriaalisuus on toki johtajuudessa mukana ja niin pitääkin, mutta sen merkitys ei korostu kuten aiemmin.

 

Mielestäni johtamiskäsityksen keskiössä on vastuullisuus, joka luo viitekehyksen ympyrän eri akseleilla oleville merkityksille. Johtamisella annetaan ja haetaan myös merkityksiä, joilla annetaan tilaa luovuudelle, kokeiluillekin turvallisessa ilmapiirissä.

Johtajuudessa, kuten elämässä yleensä voi olla myös vajavaisuutta, erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta. Missä ympäristössä, ryhmässä, verkostossa, kumppanuudessa toimitaankin, ryhmän turvallisuus merkityksenä luo vakautta johtamiselle.

Johtaminen on joukko tekoja, jotka johtaja tekee tai tekemättä jättää. Hyvä johtaja tekee oikeat teot oikein oikeassa paikassa. Tulevaisuuden kuntajohtaminen on mahdollisuus!

 

Kirjoittaja Marita Lehikoinen on FCG Valmennuspalveluiden toimialajohtajaja Kuntarekryn vt. toimitusjohtaja
ja hän on valmistunut Public EMBA -ohjelmasta.

Marita on mukana Hallintoakatemian organisaatiouudistuksia koskevissa asiantuntijapalvelussa, jossa toimimme kumppanina johtamisjärjestelmän uudistamisessa ja kehittämisessä. Kartoitamme nykyisen johtamisjärjestelmän uudistustarpeet ja laadimme uuden johtamisjärjestelmän juuri teidän kunnalle. Hanke toteutetaan yhdessä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Lopputuloksena on kuntaanne sopiva johtamisjärjestelmä, joka toimii hyvin muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastaa nykypäivän tarpeisiin. Tarkoituksena on myös löytää hyviä tapoja tehostaa toimintaa, parantaa yhteistyötä ja selkiyttää operatiivisen ja poliittisen johtamisen rooleja. Tutustu täältä Hallintoakatemian organisaatiouudistuksia koskeviin asiantuntijapalveluihin, joissa myös Marita on mukana.

 

LUE MYÖS