Työllisyys, oikeus työhön ja kunnan rooli tässä kaikessa

Olin vähän aika sitten (14.9.2018, Heidi Niemen väitöstilaisuus Tampereen yliopistolla, Kunta työllisyydenhoitajana : Työpakosta kokeiluihin) kuuntelemassa pitkästä aikaa akateemista keskustelua. Väitöskirjassa käsiteltiin muun muassa työllisyydenhoidon kuntakokeiluita ja kunnan roolia työllisyyden hoitajana. Aihe toki liittyy laajempaankin kokonaisuuteen osana keskusteluun kunnan ja valtion suhteesta, kunnan itsehallinnon tilanteesta ja kuntien roolista ja asemasta ylipäänsä. Väitöksen esittelyssä todetaankin, että: ” Kuntien itsehallinnollinen asema työllisyydenhoitajana heijastelee kuntien yleisempää asemaa tänä päivänä. Sen voi nähdä joutuneen puristuksiin ja ahtaalle, mitä lisää se, ettei kunnilla ole riittäviä resursseja suoriutua lisääntyneistä tehtävistään. Kunnilla tulee olla riittävät edellytykset toteuttaa niille kuntalain (410/2015) 1.2 §:n säätämää perustehtävää, asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä.” (Lähde: http://www2.uta.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kunta-tyollisyydenhoitajana )

Tämä tilaisuus muistuttikin mieleen (vanhan) kiinnostavan keskustelun aiheesta ”oikeus työhön perusoikeutena”. Aiheesta keskusteltiin myös väitöstilaisuudessa. Perustuslain 18 §:ssä säädetään seuraavasti:

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.”

Tämä on sekä ”julkisen vallan”, että ”jokaisen” näkökulmasta kuitenkin jokseenkin yleinen julistus. Oikeuteen ja sen synnyttämään velvollisuuteen täytyy kuitenkin mennä syvemmälle. Perusoikeuksia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 309/1993) lukee, että ” Hallitusmuodon 6 §:n 2 momenttiin sisältyi jo alunperin säännös siitä, että kansalaisten työvoima on valtakunnan erikoisessa suojeluksessa. Vuonna 1972 tätä säännöstä täydennettiin säätämällä valtiovallan asiaksi tarvittaessa järjestää Suomen kansalaisille mahdollisuus tehdä työtä, mikäli laissa ei ole toisin säädetty.” Kuitenkin samassa hallituksen esityksessä jatketaan, että ” Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet ehdotetaan kirjoitettaviksi julkisen valtaan tai lainsäätäjään kohdistuviksi turvaamis- tai edistämisvelvoitteiksi. Työllisyyttä ja työvoiman suojaa koskevassa 15 §:ssä säädettäisiin ensin yksilön oikeudesta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla ja elinkeinolla. Julkisen vallan velvollisuudeksi säädettäisiin työllisyyden edistäminen.”

Eihän tämä yllätys ole, että julkisen vallan velvollisuus on edistää työllisyyttä eikä osoittaa jokaiselle yksilölle konkreettista työpaikkaa. Mutta miksi nostin tämän esiin? Siksi, että on kuitenkin tärkeää ja kiinnostavaa meille kaikille käytännön ja arjen toimijoille, jotka pyöritämme erilaista hallintoa (myös työllisyyteen liittyvää…) arjessa: onhan se juhlavaa, että taustalla on perusoikeus ja onhan sillä suuri merkitys työllisyyden parissa tehtävälle työlle. Toivottavasti asian ympärillä jo julkisuudessakin vellonut keskustelu saadaan päätepisteeseen ja työrauha sille tärkeimmälle. Käytännön toimijoiden työrauhalle ja oikeaan työhön keskittymiselle. Aivan varmasti kaikkien toimijoiden tavoite ja haavekin on jokseenkin sama: ihmisten oikea työllistyminen. Törmäsin arvoja tutkiskellessani siihen, että Suomalaisten perusarvo on yhä ahkeruus. Siksikin tämä varmasti on tunteita nostattava asia.

8-vuotias lapseni kysyi tilaisuuden jälkeen, että kumpi voitti Veijo (vastaväittäjä) vai väittelijä. Kerroin hänelle, ettei näissä varsinaisesti voiteta. Toinen sai työn läpi ja toinen sai nostaa esiin työn hyviä ja kehitettäviä puolia. Lapsen mukaan molemmat voitti, mutta enemmän vastaväittäjä, kun se sai kertoa kaikki työn viat ja yleisö vielä kuunteli… Hmm, pitäisiköhän meidän tuoda sivistynyt väittelykulttuuri jo kouluihin?

***
Tuuli Tarukannel

Tule kuulemaan lisää keskustelua aiheesta ja kunnan roolista tulevaisuudessa työllisyyteen liittyen “Työllisyyspäivä – kasvupalvelu-uudistuksen vaikutukset kuntiin” -koulutukseemme 14.11.2018 Tampereelle tai seuraa tilaisuutta etänä. Katso tarkka ohjelma ja ilmoittaudu täältä. 

 

LUE MYÖS