Uudet valtuutetut tärkeiden asioiden äärellä – kuntatalous tapetilla heti valtuustokauden alussa

Ripeä aloitus haastaa

Kuntavaalit on onnistuneesti hoidettu ja järjestäytymiset ja paikkajaot varmasti vielä osin kuuma peruna monessakin kunnassa. Järjestäytymisten jälkeen on kuitenkin jo suunnattava katseet itse luottamushenkilötyöhön ja niihin päätöksiin, joita valtuusto heti syksyllä tulee tekemään. Kuntavaalien siirtäminen on aiheuttanut tälle työlle hieman aikatauluhaasteita, joten on tärkeää, että luottamushenkilöiden osaamiseen kiinnitetään huomiota heti valtuustokauden alussa päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

Perusasioiden haltuun ottaminen myös tulevien toimintaympäristön muutosprosesseihin liittyvän päätöksenteon varmistamiseksi on merkittävässä roolissa asioiden sujuvuuden kannalta. Toimintaympäristön muutoksista merkittävin lienee vuonna 2023 tapahtuva sote-uudistus, kun laki koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021.

 

Strategia ja kuntalaki ohjaavat

Kunnan toimintaa ohjaa ja määrittelee valtuuston päättämä strategia, joka päivitetään kerran valtuustokaudessa. Moni valtuutettu pääsee siis joko heti tekemään tai päivittämään strategiaa tai ainakin tutustumaan voimassa olevaan strategiaan osana talousarvio- ja suunnitteluprosessia, joka on kunnissa jo käynnistynyt keväällä. Strategiaan ja talouteen on hyvä perehtyä heti valtuustotyön alussa, jotta syksyllä mm. talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat päätökset saadaan sujuvasti tehtyä ja valtuutetut ymmärtävät, mihin toiminnan linjaukset perustuvat.

Kunnan toimintaa ohjaavat myös toki kuntalaki, hallintosääntö, konserniohjeet, toimintasäännöt ja lukuisat erinäiset ohjeet. Näissä määritellään mm. toimivallanjako ja päätösvalta sekä se miten asioista käytännössä päätetään ja miten asioita hoidetaan arjessa.

Kuntatalouden kuten muunkin kunnan toiminnan osalta keskeisin säädöspohja löytyy kuntalaista, joten perehtyminen myös kuntalakiin ja muihin taloutta koskeviin ohjeisiin on välttämätöntä heti valtuustokauden alussa. Kuntalaki toimii keskeisenä ohjenuorana kaikessa kunnallisessa päätöksenteossa ja sen sisällöstä on tärkeää olla tietoinen. Olen kuullut myös pitkäaikaisten luottamushenkilöiden evästävän uusia luottamushenkilöitä kuntalakiin tutustumisen tärkeydestä, joten havainto on myös kokemusperäinen.

 

Kuntatalous strategian toteuttamisen kivijalkana

Kuntalaki säätelee pitkälti myös kuntataloutta ja sen prosesseja, joista taloussuunnittelu- ja seurantaprosessi on taloudenhoidon keskiössä. Kuntalaissa (14 §) on säädetty myös valtuuston tehtävistä. Valtuuston tehtävänä on mm. strategiasta sekä talousarviosta ja -suunnitelmasta päättäminen. Hyväksyessään talousarvion päättää valtuusto siitä ohjaavasta asiakirjasta, jolla kunnan muut toimielimet ja viranhaltijat sekä henkilöstö toimintaa arjessa toteuttavat.

Uudet valtuutetut pääsevät siis heti valtuustokauden alussa käsittelemään ja hyväksymään vuoden 2022 talousarviota ja tulevien vuosien taloussuunnitelmaa. Talousarvio kun tulee kuntalain mukaan hyväksyä vuoden loppuun mennessä. Veroja koskevat päätökset tulee puolestaan tehdä jo marraskuussa.

Talousarvioprosessilla voidaan katsoa olevan kolme päätehtävää: tavoitteiden asettaminen, tuloarvioista- ja menomäärärahoista päättäminen sekä rahoitustarpeen ja rahoituksesta päättäminen. Talousarvio- ja suunnitteluprosessi sekä niiden seuranta on käynnissä kunnissa käytännössä koko tilikauden ajan. Talousarviossa määritellään kullekin vuodelle niitä askelmerkkejä, jotka itse strategiasta johdetaan.

Kuntalain talousarvio- ja -suunnitelmasäännöksien tarkoituksena on varmistaa kunnan tehtävien ja talouden oleminen kestävällä pohjalla ja tasapainossa. Kuntalain 110 §:ssä on vahvasti todettu kuntatalouden tasapainovaatimus: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Myös alijäämän kattaminen on säädelty ja se, että talousarviota tulee noudattaa. Se ei siis ole mitään kiva tietää -tietoa, vaan vahva kunnan toimintaa ja taloutta koskeva asiakirja.

Talousarvio- ja suunnitelmakokonaisuuden hahmottaminen ja eri osien kytkennät on valtuutettujen syytä ymmärtää. Myös oman roolin ymmärtäminen osana prosessia on hyvä hahmottaa; kuka ja mikä toimielin päättää minkälaisista yksityiskohdista ja miten prosessi vuoden aikana kulkee. Uuden valtuustokauden alussa tutustuminen voimassa olevaan strategiaan ja vuoden 2021 talousarvioon on syytä olla jokaisen uuden valtuutetun työlistalla ja näiden haltuun ottaminen on hyvä keino myös hahmottaa mistä kunnan toiminta ja talous koostuu. Asiakirjat löytyvät kaikkien kuntien osalta myös netistä, joten niitä voi näin kesän aikana selailla pikkuhiljaa mobiilivälineellään vaikka siellä laiturin nokassakin.

 

Koulutusta on tarjolla -kannattaa tarttua kiinni mahdollisuuksiin

Luottamushenkilöiden perehdyttämiseen on monessa kunnassa tehty omia suunnitelmia, mikä onkin tärkeää, jotta kunkin kunnan omat tavat ja toimintamallit sekä ohjenuorat tulevat tutuiksi. Koulutusta ja osaamisen kehittämistä on paljon tarjolla myös eri toimijoiden taholta, joten tukea valtuutettujen osaamisen varmistamiseen on olemassa. Mitä nopeammin asiat ottaa haltuun heti valtuustokauden alussa, sitä paremmin ja jouhevammin asiat ja päätöksentekoprosessit saadaan vietyä läpi. Toki tärkeää on myös osaamisen ylläpitäminen koko valtuustokauden, harvoin kerralla annettu oppi tulee kokonaan sisäistettyä.

Meillä Heinolan kaupungissa uusien luottamushenkilöiden perehdytys aloitetaan heti ensimmäisellä elokuun viikolla. Myös maakunnallisesti koulutusta järjestetään elo-syyskuussa. Valtuusto kokoontuu jo syyskuussa talousarvioseminaariin, joka osaltaan varmasti toimii myös talouden perehdytyksenä. Tällöin valtuutettujen kuitenkin pitäisi jo ymmärtää oma roolinsa taloutta koskevassa päätöksenteossa ja talousarvioprosessin keskeinen sisältö. Tämä tarkoittaa sitä, että hihat on tosiaan syytä kääriä jo nyt; omaehtoisesti tutustua ja hyödyntää tarjolla olevat koulutukset ja opit sekä kunnissa että muiden palveluntuottajien tarjoamina.

Kuntalaki ja strategia sekä kuntatalouden kokonaisuus -siinä omat tärppini  osaamisen kehittämiseen heti valtuustokauden alussa. Niistä on hyvä jatkaa edelleen muiden osa-alueiden osaamisen kehittämistä. Mielenkiintoisia asioita ja opittavaa kyllä varmasti riittää koko valtuustokaudellekin!

 

Hanna Hurmola-Remmi
hallinto- ja kehitysjohtaja, Heinolan kaupunki

 

Hanna kouluttaa syksyllä uusia valtuutettuja kuntatalouden vuosikellosta sekä perehdyttää tarkastuslautakuntia kuntaorganisaation arjen näkökulmasta. Hannan koulutukset ja ilmoittautuminen niihin löytyvät täältä!

LUE MYÖS