Uuden kuntalain mukainen uusi kuntastrategia on valtuuston merkittävin ohjausväline kunnan johtamisessa.  Nyt uusi kuntastrategia ja kuntastrategiatyö sekä strategialla johtaminen on arvioon, faktoihin ja kunnan talouden ja toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun tähtäävää strategista johtamista. Strateginen johtaminen vaatii kunnan johtamiselta entistä enemmän. Toisaalta myös talousjohtamisen ja talouden pitkäjänteisen suunnittelun merkitys korostuu.

Uusi konserniohje tähtää kunnan koko konsernin yhteiseen johtamiseen ja uusi hallintosääntö täsmentää tämän koko järjestelmän käytännön toimenpiteiksi. Kuntalaki velvoittaa myös kaiken tämän kunnan toiminnan yhteensovittamista ja kokonaisuuden entistä parempaa hallintaa.

Kunnan johtamiselta vaaditaan siis entistä enemmän. Mutta mitä vaaditaan kunnassa työskenteleviltä? Kuinka kunnan johtamisessa löydetään parhaat henkilöt parhaiten sopiviin paikkoihin? Pystytäänkö tunnistaa joitakin piirteitä, mitä tarvitaan esimerkiksi strategisessa johtamisessa, talousjohtamisessa taikka kokonaissuunnittelussa ja kokonaisuuksien hallinnassa? Entäpä muutoksen johtaminen?

Tunnista eri ihmistyylit, jotta pystyt tukeutumaan heidän vahvuuksiinsa. Voimme jakaa ihmiset karkeasti neljään päätyyliin käyttäytymisen perusteella. Johtamisen ja työskentelyn näkökulmasta on kiinnostavaa tarkastella eri tyylien omaispiirteitä. Erilaisilla käyttäytymisillä on omat vahvuutensa, mutta toisaalta myös omat kompastuskivensä. Seuraavassa on lyhyesti kuvattu neljä eri päätyyliä johtamisen näkökulmasta Master EASI -typologiaan perustuen.

Innostajat ovat johtajina idearikkaita kehittäjiä. He innostuvat helposti uusista asioista, ovat halukkaita kokeilemaan uusia asioita ja tarkastelevat asioita mieluiten kokonaisuuksina. Ulospäinsuuntautuneita ja omaa innostustaan esille tuovana, he saavat ihmiset helposti innostumaan mukanaan. Innostajien vahvuus on nimenomaan ihmisten johtaminen ja uuden luominen. Prosessit ja yksityiskohdat eivät ole heidän vahvuuksiaan. On hyvä myös huolehtia, että heidän ympäriltään löytyy niitä, jotka saattavat käynnistetyt asiat loppuun asti.

Tukijat ovat muita työssään auttavia ja tukevia ihmisten johtajia. He luovat työyhteisöön hyvää yhteishenkeä ja pyrkivät varmistamaan, että kaikilla on hyvä olla. Keskusteluista nauttivina he saavat ihmiset sitoutettua hyvin mukaan muutoksiin ja he ovat hyviä aistimaan työyhteisössä ilmeneviä tunteita ja tilanteita. Tukijoiden vahvuutena on ihmisten johtaminen valmentavalla tavalla. Hankalien tilanteiden kohtaaminen ja ristiriitoja herättävien aiheiden käsittely ovat heille erityisen haastavia. On hyvä varmistaa, että heillä on käytössään selkeät tavoitteet, joihin ohjata johdettavia. Ja että he saavat apua kohdatessaan hankalia tilanteita.

Analysoijat ovat johtajina suunnitelmallisesti tehtäviään hoitavia ja harkitsevia päätöksentekijöitä. Heille yksityiskohdat ja täsmällinen tieto on arvokasta ja sen pohjalta he haluavat viedä asioita laadukkaasti eteenpäin. Analysoijien vahvuutena on prosesseista kiinni pitäminen, tekemisen järjestelmällisyydestä huolehtiminen sekä faktoihin nojaava toimintatapa. Ihmisten mukaanottaminen ja innostaminen eivät ole heidän vahvuuksiaan, sillä he johtavat asioiden kautta. On tärkeää tukea heitä päätöksenteossa silloin, kun he kokevat, ettei tietoa päätöksentekemiseen ole riittävästi saatavilla

Toimeenpanijat ovat aikaansaavia, käytännönläheisiä ja tehokkaita johtajia. Heille on tärkeää päästä nopeasti tuloksiin ja siksi he lähtevät vauhdilla toteuttamaan annettuja toimenpiteitä. Keskittyminen asioihin, nopeat päätökset ja hyvä delegointikyky varmistavat asioiden etenemisen aikataulussa. Haasteena heillä on asiakeskeisyydestä ja nopeudesta johtuva lähestymistapa, jonka osa saattaa kokea jyräävänä ja etäisenä. On hyvä huolehtia, että heidän ympäriltään löytyy niitä, jotka synnyttävät keskustelua ja näkevät myös tunnereaktiot, joita tekeminen synnyttää.

Ulla Vilkman, HR-kehittämiskonsultti, Master Suomi Oy ja Tuuli Tarukannel, erityisasiantuntija, Hallintoakatemia

Tuuli Tarukannel on FacebookTuuli Tarukannel on LinkedinTuuli Tarukannel on Youtube
Tuuli Tarukannel
ErityisasiantuntijaHallintoakatemia
Olen kuntia eri puolilla maata ja erilaisissa tehtävissä katsonut HTM. Kiinnostuksen kohteinani on kaikki kuntiin ja hallintoon liittyvä. En ole törmännyt ongelmaan, joka ei ratkeaisi lukemalla Harjula-Prättälää tai juoksemalla.
Asiasanat: , , , , , , ,

Pin It on Pinterest

Share This