Yhteistyö ratkaisee – kunnissa ja hyvinvointialueilla

Kuluva syksy on kunnissa monella tapaa erityinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus saatiin vihdoin läpi ja valmistelut hyvinvointialueiden perustamiseksi ovat aktiivisesti käynnissä alueilla. Kuntavaalit pidettiin kesäkuussa ja uusi valtuustokausi on käynnistynyt. Kuntien strategiatyötä tehdään poikkeuksellisessa tilanteessa: kuntien rooli ja tehtäväkenttä tulevat muuttumaan tulevina vuosina merkittävästi. Sote-uudistuksen lisäksi kuntien toimintaan vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten esimerkiksi koronaepidemia, työn murros, väestörakenteen muutokset ja ilmastonmuutos. Tulevaisuuden kuntien menestys on vahvasti riippuvainen niiden kyvystä uudistaa toimintaansa ja kunnissa toimivat luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät ovat tässä uudistamistyössä ratkaisevassa roolissa.

Tarkastelin kesäkuussa tarkastetussa väitöstutkimuksessani kuntien uudistamista asiantuntijuuden näkökulmasta. Havaitsin kunnissa tarvittavan asiantuntijuuden olevan muutoksessa. Tunnistin asiantuntijuuden rakentuvan kunnissa yhteistyön kautta, jolloin erityisen tärkeänä näyttäytyy erilaisten osaamisten yhdistymisen mahdollistaminen ja tukeminen uudistamisprosesseissa. Asia liittyy kuntaorganisaation sisäisen yhteistyön lisäksi myös kuntayhteisön vuorovaikutuksen merkityksen kasvuun: olennaista on onnistua yhteistyössä järjestöjen, yritysten sekä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asukkaiden kanssa.

Eri alojen osaajien välinen yhteistyö ei ole aina helppoa. Moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön kehittämisestä on puhuttu jo vuosikymmenet, mutta asia vaatii edelleen kehittämistä. Myös asukkaiden aito mahdollisuus olla mukana ja vaikuttaa toiminnan uudistamiseen vaihtelee runsaasti kuntien välillä. Runsas puhe osallisuudesta ei toteudu aina konkretiana. Osaksi nämä haasteet johtuvat sektorikohtaisuutta korostavista rakenteista, mutta tutkimukseni mukaan ne liittyvät myös toimintakulttuuriin ja olemassa oleviin perinteiselle hierarkkiselle hallinnolle tyypillisiin instituutioihin: tiedostettuihin tai tiedostamattomiin tapoihin ajatella ja toimia. Kuntien toimintakulttuureissa on uudistumiskyvyn näkökulmasta suuria eroja.

Eri toimijoiden välisen yhteistyön onnistuminen on myös sote-uudistuksen keskiössä. Sote-uudistuksen ydintavoitteeksi voidaan määritellä se, että sosiaali- ja terveyspalvelut pelaavat hyvin yhteen ja avun saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sote-termein puhutaan esimerkiksi palveluintegraatiosta ja sujuvista palvelupoluista. Nämä edellyttävät sujuvaa yhteistyötä eri alojen sekä eri sektorien ammattilaisten kesken. Olennaista on kansalaisten näkökulmasta myös kuntien ja hyvinvointialueiden onnistunut yhteistyö, jolle luodaan parhaillaan käytänteitä ns. yhdyspintatyöllä. Myös hyvinvointialueiden ja kuntien konkreettinen yhteistyö toteutuu ammattilaisten ja luottamushenkilöiden välillä ja uskon, että tämän yhteistyön tuelle on uudistamistyössä tarvetta.

Tutkimukseni mukaan kunnissa toimivilla yksilöillä on uudistusprosessien onnistumisessa merkittävä rooli. Näkemykseni mukaan tutkimukseni havainnot ovat sovellettavissa myös hyvinvointialueiden valmisteluun liittyvään uudistamistyöhön. Tunnistin tutkimuksessani uudistamisen avainhenkilöiksi sellaiset luottamushenkilöt ja viranhaltijat, jotka tunnistavat tulevaisuuden mahdollisuuksia, kyseenalaistavat ja saavat myös muut toimijat kyseenalaistamaan totutut toimintatavat. Tärkeänä näyttäytyy kyky tukea erilaista osaamista omaavien henkilöiden vuorovaikutusta ja taito luoda innostava ja uudistamismyönteinen ilmapiiri. Olennaista on kyky luoda epävarmassa ja jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa yhteistä luottamusta tulevaisuuteen.

Rakenteiden uudistaminen on alueilla parhaillaan hyvässä vauhdissa. Hyvinvointialueet ja kunnat ovat hyvin heterogeeninen kokonaisuus, ja uudistamistyötä on tärkeää rakentaa paikallisista tarpeista ja erityispiirteistä lähtien. Toimeenpanon onnistumisessa ratkaisee yhteistyössä onnistuminen. Tähän tarvitaan rohkeasti ajattelevia luottamushenkilöitä, viranhaltijoita ja erilaisissa rooleissa toimivia työntekijöitä, joilla on halu rakentaa kansalaisten hyvinvointia ja hyvää elämää tukevat puitteet kuntiin ja hyvinvointialueille.

Kirjoittaja: Liisa Jurmu

Liisa Jurmu on kirjoittanut väitöskirjan aiheesta “Millaisella asiantuntijuudella tulevaisuuden kunta rakennetaan”. 

LUE MYÖS