Ylivoimainen este kuntien kannalta – Tanja Mansikka

Kunnat käyttävät yleisesti JYSE-palvelut ja JYSE-tavarat -ehtoja hankkiessaan tai tilatessaan palveluita tai tavaroita. Näissä yleisehdoissa on maininnat ylivoimaisesta esteestä, joka voi täyttyä nyt koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusolosuhteissa. Ehtojen mukaan palveluntuottaja/toimittaja tai tämän alihankkija voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jos sen estävää vaikutusta ei voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, sopimusvelvoitteen täyttämisen aikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Sopijapuolten on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle samoin kuin esteen lakkaamisesta, jonka jälkeen sopijapuolten on viimeistään sovittava sen vaikutuksesta toimitukseen. Edelleen JYSE -ehtojen mukaan kumpikin sopijapuoli saa purkaa hankintasopimuksen kokonaan tai osittain, jos sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen jatkumisen johdosta viivästyy yli neljä (4) kuukautta.

Mikäli sopimuskumppani vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, kunnan tulee aluksi tarkistaa, onko itse hankintasopimuksessa mainittu tarkemmin ylivoimaisesta esteestä vai onko sopimusmääräykset ylivoimaisesta esteestä sidottu edellä mainittuihin yleisiin sopimusehtoihin (JYSE) tai muihin yleisiin ehtoihin. Vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa ei ole sovittu ylivoimaisesta esteestä eikä hankintasopimuksessa ole viitattu esimerkiksi JYSE- sopimusmääräyksiin, voi estetilanne seurauksineen tulla sovellettavaksi sopimusoikeuden yleisten periaatteiden perusteella.

Kunnan on myös itse vedottava ylivoimaiseen esteeseen tapauksissa, joissa kunta ei suoriudu omista sopimusvelvoitteistaan koronatilanteen aiheuttamien poikkeusolojen johdosta. Hankintasopimuksissa kunta ei välttämättä ole sitoutunut tiettyihin tilausmääriin. Myös näissä tilanteissa kunnan on kuitenkin informoitava sopimuskumppania käytännön tilanteesta ja koronatilanteen vaikutuksista kunnan tilauksiin. Kunta ei voi tuudittautua sillä, että sopimuskumppani saa tiedon poikkeusoloista ja sen vaikutuksista tiedotusvälineiden kautta.

Kun yritys vetoaa ylivoimaiseen esteeseen, kunnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että vaatimus toimitetaan kirjallisesti oikealla taholle kunnassa, ja yrityksen on esitettävä vaatimus viipymättä tai tarkempien sopimusmääräysten mukaan. Muutoin sopimuskumppani voi menettää oikeutensa vedota ylivoimaiseen esteeseen.

On myös huomioitava, että sopijapuoli saattaa yrittää vedota ylivoimaiseen esteeseen, jotta voi irtaantua kannattamattomasta sopimuksesta. Sopijapuoli ei voi vedota ylivoimaiseen esteeseen yksinomaan sillä perusteella, että tavanomaisesti käytetty alihankkija/tavarantoimittaja on estynyt, vaan sopijaosapuolen on aktiivisesti pyrittävä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Kunta arvioi aina tapauskohtaisesti, onko kyse ylivoimaisesta esteestä ja yrityksen on kyettävä osoittamaan, että kyseessä on ylivoimainen este nimenomaan yrityksen kannalta. Kun yritys tekee kunnalle ilmoituksen ylivoimaisesta esteestä, tulee yrityksen kertoa, miten este vaikuttaa yrityksen toimintaan. Kunnan on pyydettävä lisäselvitystä, jos se on tarpeen. Lisäksi kaikki ilmoitukset ja selvitykset on arkistoitava huolellisesti.

Kun ylivoimaisesta esteestä on kyse, aiheuttaa tämä sen, ettei sopimuskumppani ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta sopimusvelvoitteen rikkomisesta. Tietenkin on järkevää molempien sopimuskumppanien kannalta, että sopijapuolet neuvottelevat keskenään, miten ongelmatilanne saadaan ratkaistua ja neuvotteluissa huomioidaan molempien osapuolten tilanne. Eli pääsääntöisesti toimitusongelmista neuvotellaan ja sovitaan eikä ylivoimaiseen esteeseen välttämättä aina vedota. Tilanne voidaan saada ratkaistua sopimalla, että suoritus hankitaan muualta tai toimittajalle myönnetään lisäaikaa. Kaikki sopimuksen muutokset on kuitenkin ratkaistava kuten muutkin sopimusmuutostilanteet kirjallisesti ja sopimuksen yhteyshenkilöiden välityksellä sekä muutokset on arkistoitava. Lisäksi sopimusmuutoksen syyksi on kirjattava koronatilanteen aiheuttamat poikkeusolot. Jos kyse on EU-hankinnan sopimusmuutostilanteesta, ei yksittäisen muutoksen arvo saa ylittää yli 50% hankintasopimuksen alkuperäisestä arvosta. Lisäksi sopimusmuutos tulee ilmoittaa HILMAssa hankintalain edellyttämällä tavalla.

Aiheesta tulossa 1h webinaari:

Korona ja sopimukset – mikä on kunnan sopimuksessa ylivoimainen este? 28.4.2020 klo 15.00

Olettehan yhteydessä Hallintoakatemian lakipalveluihin, jos tarvitsette juridista konsultaatiota sopimusasioissa tai hankinnoissa.

 

http://hallintoakatemia.fi/project/lakipalvelut/

LUE MYÖS